Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720628

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 19 września 2019 r.
I SA/Rz 580/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Piotr Popek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 19 września 2019 r. w Rzeszowie na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi AR na postanowienie Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia (.) czerwca 2019 r. nr (.) w przedmiocie pozostawienia wniosku o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego bez rozpatrzenia - postanawia - odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Na mocy zarządzeń z 2 września 2019 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie do akt dokumentu pełnomocnictwa oraz uiszczenie wpisu od skargi w kwocie 100 zł. Oba wezwania doręczono do kancelarii pełnomocnika w dniu 4 września 2019 r. W przepisanym terminie, do dnia wydania niniejszego orzeczenia, nie zostały wykonane.

Wobec powyższego skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 oraz art. 220 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) dalej zwanej: "p.p.s.a.", ponieważ w ustawowym terminie nie uzupełniono jej braków formalnych i fiskalnych.

Skarga powinna m.in. czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma strony określonym w art. 46 p.p.s.a. Należy zatem do niej dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem (art. 46 § 3 p.p.s.a.). Jeżeli natomiast pismo nie zostało należycie opłacone, to zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem odrzucenia skargi uiścił opłatę, ponieważ wobec braku należnej opłaty Sąd nie podejmie żadnej czynności. Powyższe obowiązki należy wykonać w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi.

Mając na uwadze, że wezwania doręczono pełnomocnikowi skarżącej w dniu 4 września 2019 r., a do dnia 11 września nie zostały one wykonane, skarga podlega odrzuceniu, o czym postanowiono w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.