Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812302

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 11 września 2015 r.
I SA/Rz 562/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Smoleń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 11 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi F. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r. postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze wniesionej do tutejszego Sądu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) kwietnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r., F. Z. (dalej: Skarżący) wniósł o "wstrzymanie egzekucji komorniczej prowadzonej przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w S.". W uzasadnieniu wniosku wskazał, że: "wniesienie wniosku jak wyżej nie wstrzymuje zaskarżonego aktu lub czynności w całości, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej skody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Przez to pojęcie należy rozumieć taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.): "po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Odmowa wstrzymania wykonania aktu lub czynności przez organ nie pozbawia skarżącego złożenia wniosku do sądu".

Na podstawie wyżej zacytowanego przepisu to na stronie spoczywa ciężar wykazania istnienia jednej ze wskazanych w tym przepisie przesłanek. Nie chodzi przy tym o posłużenie się użytymi przez ustawodawcę zwrotami tj. "niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody" czy też "spowodowanie trudnych do odwrócenia skutków", do czego w zasadzie sprowadza się wniosek Skarżącego, lecz o wskazanie okoliczności, które pozwolą na ocenę, że w istocie mamy do czynienia z jedną z opisanych w tym przepisie sytuacji.

W niniejszej sprawie Skarżący poza tym, że domagał się wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie podał żadnych okoliczności, które za tym miałyby przemawiać. Wniosku takiego nie uzasadnia sama wysokość określonego decyzją zobowiązania podatkowego. Bez wskazania dodatkowych okoliczności nie można stwierdzić, czy jego uregulowanie spowoduje skutki, których odwrócenie nie będzie możliwe w przyszłości.

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 28 kwietnia 2011 r., sygn. akt: I FSK 547/11 "w przypadku ewentualnego uwzględnienia skargi uiszczone już, a nienależne zobowiązanie będzie podlegać zwrotowi wraz z odsetkami, stanowiącymi swoistą formę odszkodowania" (www.orzeczenia.nsa.gov.pl.).

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.