Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894667

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 22 marca 2011 r.
I SA/Rz 54/11

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w składzie: Przewodniczący S. WSA Barbara Stukan-Pytlowany (spr.) Sędziowie WSA Grzegorz Panek WSA Tomasz Smoleń Protokolant st.sek.sąd. Teresa Tochowicz po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 22 marca 2011 r. sprawy ze skargi B. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2010 r. nr (...) w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r. - oddala skargę - @U

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.