Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812280

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 24 lipca 2015 r.
I SA/Rz 535/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie Małgorzata Futera po rozpoznaniu w dniu 24 lipca 2015 r. w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym wniosku (...) o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) czerwca 2010 r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za wrzesień 2006 r. postanawia zwolnić skarżącego od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie faktyczne

Uzasadnienie prawne

Rozpoznając wniosek zważono, co następuje:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) zwanej dalej p.p.s.a., osobie fizycznej przyznane zostaje prawo pomocy z jej wniosku w zakresie częściowym, gdy strona wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ciężar dowodu spoczywa na stronie składającej taki wniosek.

W ocenie rozpoznającego wniosek, zasługuje on na uwzględnienie. Sytuacja skarżącego została zobrazowana przez dołączone wyjaśnienia i kserokopie dokumentów do rozpoznanego już wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o sygn. I SA/Rz 1085/13 i zwolnienie to zostało skarżącemu przyznane.

Z całokształtu materiału wynika, że skarżący nie posiada żadnego majątku nieruchomego, zaś samochody zostały zabezpieczone przez organ podatkowy na poczet zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych, które jest przedmiotem sporu i obecnie oczekuje na rozpoznanie przez Naczelny Sąd Administracyjny, skarżący korzysta z pomocy finansowej swoich rodziców, główny ciężar utrzymania domu w tym zabezpieczenia warunków materialnych małoletniego syna spoczywa na żonie. Z kolei sytuacja finansowa żony i wyniki prowadzonej działalności gospodarczej zostały także rozpoznane - zostało jej przyznane również prawo pomocy w postaci zwolnienia od kosztów sądowych (I SA/Rz 1085/13). Dlatego biorąc pod uwagę te informacje o sytuacji życiowej i finansowej skarżącego oraz że skarżący jest zobowiązany do uiszczenia wpisów w łącznej kwocie przekraczającej 18.000 zł we wszystkich sprawach w przedmiocie podatku od towarów i usług (sygnatury I SA/Rz 513 do 536/15), przyznanie mu prawa pomocy jest w pełni zasadne.

W związku z powyższym na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.