I SA/Rz 52/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2485423

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 11 maja 2018 r. I SA/Rz 52/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 11 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w T. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi - postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu.

Uzasadnienie faktyczne

"A" Sp. z o.o. z siedzibą w T. (dalej: skarżąca) wniosło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany ostatecznej decyzji.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 24 stycznia 2018 r. skarżąca została wezwana do uzupełnienia braków formalnych wniesionej skargi przez nadesłanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wobec bezskutecznego upływu terminu do uzupełnienia braków formalnych wniesionej skargi, tut. Sąd postanowieniem z dnia 19 lutego 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 52/18 odrzucił skargę.

Pismem z dnia (...) marca 2018 r. (nadanym w placówce pocztowej (...) marca 2018 r.) skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie termu do uzupełnienia braków formalnych skargi. Wniosek ten, zarządzeniem tut. Sądu z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt I SA/Rz 52/18, został pozostawiony bez rozpoznania.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2018 r. skarżąca złożyła kolejny wniosek o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi, tożsamy co do treści z poprzednio złożonym wnioskiem.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Stosownie do art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi o przywróceniu terminu. Orzeczenie w tym przedmiocie może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Warunkiem przywrócenia terminu jest uprawdopodobnienie braku winy strony w jego uchybieniu. Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a. pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Warunkiem skuteczności wniosku o przywrócenie uchybionego terminu jest łączne spełnienie przesłanek określonych w art. 86 i art. 87 p.p.s.a., tj. uprawdopodobnienie przez stronę braku winy w uchybieniu terminu (art. 86 § 1 i art. 87 § 2 p.p.s.a.), spowodowanie przez uchybienie terminu ujemnych skutków dla strony (art. 86 § 2 p.p.s.a.), dochowanie terminu do wniesienia wniosku (art. 87 § 1 p.p.s.a.) i dopełnienie uchybionej czynności (art. 87 § 4 p.p.s.a.). Wymienione ustawowe przesłanki przywrócenia terminu muszą wystąpić łącznie, aby wniosek mógł zostać uwzględniony.

Zgodnie natomiast z art. 88 p.p.s.a., spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy, uznać należy, że wniosek złożony w dniu (...) kwietnia 2018 r. podlega odrzuceniu, jako spóźniony, bo został wniesiony po upływie 7 dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu.

Wprawdzie skarżąca nie wskazała - mimo wezwania Sądu - kiedy ta przyczyna ustała, ale Sąd przyjął, że przyczyna uchybienia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi ustała najpóźniej z dniem (...) marca 2018 r. Wtedy bowiem skarżąca wystąpiła z pierwszym wnioskiem o przywrócenie terminu.

Sąd na marginesie wskazuje, że zgodnie z art. 88 p.p.s.a. za niedopuszczalny uznaje się także kolejny (tożsamy) wniosek o przywrócenie terminu w zakresie już wcześniej poddanym badaniu sądu. Jednak w niniejszej sprawie, złożony uprzednio wniosek o przywrócenie terminu nie został poddany merytorycznej ocenie, dlatego drugi wniosek w tym zakresie nie jest wnioskiem niedopuszczalnym.

Wobec powyższego wniosek o przywrócenie terminu podlega jako spóźniony odrzuceniu na podstawie art. 88 p.p.s.a. w zw. z art. 87 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.