Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2721335

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 20 września 2019 r.
I SA/Rz 503/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jacek Boratyn.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 20 września 2019 r.r., w Wydziale I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. C., na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...), w przedmiocie ustalenia skarżącej kwoty nienależnie pobranych płatności, w ramach systemów wsparcia bezpośredniego - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżoną decyzją z dnia (...) czerwca 2019 r. Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustalił skarżącej kwotę nienależnie pobranych płatności, w ramach systemu wsparcia bezpośredniego.

Skarżąca, nie godząc się przedmiotowym rozstrzygnięciem, wniosła do Sądu skargę, domagając się wyeliminowania kwestionowanej decyzji z obrotu prawnego.

W związku z tym, że skarżąca w treści skargi nie zamieściła swojego numeru PESEL, Przewodniczący Wydziału, zarządzeniem z 7 sierpnia 2019 r., wezwał skarżącą do uzupełnienia tego braku, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone skarżącej w dniu 13 sierpnia 2019 r., na adres jej zamieszkania, do rąk męża skarżącej (jej dorosłego domownika).

Termin do uzupełnienia braku formalnego skargi upłynął z dniem 20 sierpnia 2019 r. Brak nie został uzupełniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § p.p.s.a. skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Wymogi pisma procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym precyzuje zaś art. 46 § 1 p.p.s.a. Przepis art. 46 § 2 pkt 1 lit. b stanowi zaś, że pismo strony, gdy jest pierwszym pismem w sprawie, powinno zawierać numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku (...)

W myśl natomiast art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku pisma będącego skargą, skutkiem nieuzupełnienia braków formalnych jest odrzucenie skargi, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuci skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie pierwszym pismem w sprawie była skarga strony, która jako osoba fizyczna winna była zamieścić w zawierającym ją piśmie swój numer PESEL. W związku zaś z tym, że takiego numeru nie podała, została wezwana do uzupełnienia tego braku formalnego skargi, w terminie 7 dni, pod rygorem jej odrzucenia. Przedmiotowego braku jednak nie uzupełniła, wobec czego jej skarga podlega odrzuceniu.

Mając więc na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. odrzucił skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.