I SA/Rz 501/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3205359

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 27 lipca 2021 r. I SA/Rz 501/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. M. na decyzję Zakładu ubezpieczeń Społecznych. z dnia (...) maja 2021 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. - postanawia - umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

K. M. (dalej: Skarżąca/Strona) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Zakładu ubezpieczeń Społecznych. (dalej: ZUS) z dnia (...) maja 2021 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

W odpowiedzi na skargę pełnomocnik ZUS (radca prawny - Robert Barszcz) wniósł o umorzenie postępowania, z uwagi na wydanie przez ZUS, w ramach autokontroli, decyzji z dnia (...) czerwca 2021 r. nr (...), uchylającej w całości zaskarżoną decyzję o odmowie zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek należnych za okres od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. i orzekającej o zwolnieniu Skarżącej z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za ww. miesiące. Przedmiotową decyzję ZUS dołączył do akt administracyjnych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. Postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe "z innych przyczyn", w rozumieniu art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., wtedy, gdy w toku tego postępowania, a przed wydaniem orzeczenia je kończącego, ustanie byt prawny przedmiotu zaskarżenia.

Stosownie do treści art. 54 § 3 p.p.s.a., organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania (uprawnienie autokontrolne). Uwzględnienie skargi przez organ we wskazanym trybie skutkuje bezprzedmiotowością postępowania sądowoadministracyjnego.

W niniejszej sprawie Strona wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie na decyzję ZUS w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od 1 marca 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. Działając w ramach autokontroli ZUS decyzją z (...) czerwca 2021 r. uchylił w całości zaskarżoną decyzję i zwolnił Skarżącą z opłacania należności z tytułu składek za ww. miesiące. Tym samym ZUS uwzględnił skargę w całości, a zatem należało uznać, że zainicjowane przez Stronę postępowanie sądowoadministracyjne stało się bezprzedmiotowe.

Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.