I SA/Rz 369/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734588

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 czerwca 2015 r. I SA/Rz 369/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jacek Surmacz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 3 czerwca 2015 r., w Wydziale I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. W., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) lutego 2015 r., nr (...), w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2014 r. - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału I, zarządzeniem z dnia 5 maja 2015 r., wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu od skargi, w wysokości 2 000 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Przedmiotowe wezwanie zostało doręczone skarżącej w dniu 8 maja 2015 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 15 maja 2015 r. Wpis nie został uiszczony w zakreślonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a./ sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W myśl zaś art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze fakt, że skarżąca, mimo wezwania, nie uiściła wpisu Sąd, kierując się treścią art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., odrzucił jej skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.