Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734583

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 11 czerwca 2015 r.
I SA/Rz 281/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Tomasz Smoleń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 11 czerwca 2015 r. w Wydziale I sprawy ze skarg P. S. M. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia

1)

odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku,

2)

zwrócić P. S. M. kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 28 maja 2015 r., sygn. akt I SA/Rz 281/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargi P. S. M. na decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 5 grudnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2009 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

Pismem z dnia 3 czerwca 2015 r., nadanym za pośrednictwem In Post, P. S. M. zwróciła się o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. Przesyłka wpłynęła do Sądu w dniu 10 czerwca 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.)- dalej w skrócie: p.p.s.a., w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Zgodnie z art. 83 § 3 p.p.s.a., oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, lub w polskim urzędzie konsularnym jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Na podstawie art. 178 ust. 1 ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529), od 1 stycznia 2013 r. operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska S.A.

Zatem jedynie nadanie przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu, w pozostałych przypadkach decyduje data wpływu przesyłki do sądu.

Jak wynika z akt sprawy wyrok w sprawie został ogłoszony w dniu 28 maja 2015 r. Na rozprawie obecny był pełnomocnik Skarżącego.

Zgodnie z wyżej cytowanym art. 141 § 2 p.p.s.a. termin do złożenia wniosku o sporządzenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem upływał w dniu 5 czerwca 2015 r. (ostatni dzień terminu 4 czerwca 2015 r. przypadał na dzień wolny od pracy). Przesyłka z wnioskiem została nadana za pośrednictwem In Post w dniu 3 czerwca 2015 r., do Sądu wpłynęła w dniu 10 czerwca 2015 r., a więc po upływie terminu.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji na podstawie art. 141 § 3 w związku z art. 141 § 2 p.p.s.a. O zwrocie opłaty kancelaryjnej Sąd orzekł na podstawie art. 225 p.p.s.a. w zw. z § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowo administracyjnych (Dz. U. Nr 221. Poz. 2192).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.