Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2231201

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 27 lutego 2017 r.
I SA/Rz 24/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szaro.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 rok - postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi J. K. jest decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2016 r. nr (...) utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy (...) z dnia (...) lipca 2016 r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 rok Decyzja ta została doręczona Skarżącemu w dniu 2 września 2016 r., co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru.

Skarga na opisaną wyżej decyzję została nadana w placówce operatora wyznaczonego Poczty Polskiej S.A. w dniu 29 grudnia 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia. Jak stanowi zaś art. 58 § 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

W niniejszej sprawie zaskarżona decyzja została doręczona Skarżącemu w dniu 2 września 2016 r. Na zwrotnym potwierdzeniu odbioru zaskarżonej decyzji Skarżący umieścił datę - 2 września 2016 r. oraz swój podpis, a także zamieścił adnotację: "odebrałem wyjątkowo żeby zwrócić tą przesyłkę". Należało więc uznać, że Skarżący w dniu 2 września 2016 r. odebrał zaskarżoną decyzję. Wyrażona przez niego wola odebrania decyzji wyjątkowo celem zwrócenia przesyłki nie ma wpływu na datę doręczenia zaskarżonej decyzji.

Mając na względzie powyższe należało uznać, że wobec doręczenia zaskarżonej decyzji w dniu 2 września 2016 r. termin do wniesienia skargi upływał w dniu 3 października 2016 r.

Skarżący nadał przesyłkę zawierającą skargę w dniu 29 grudnia 2016 r. a więc z opóźnieniem. Zgodnie z art. 83 § 3 p.p.s.a., oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Tym samym skarga została wniesiona do Sądu po upływie ustawowego terminu do jej złożenia. W tej sytuacji należało wydać postanowienie o odrzuceniu skargi.

Z tych przyczyn Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 w zw. z art. 53 § 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.