Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1812165

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 16 kwietnia 2015 r.
I SA/Rz 239/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SO del. Piotr Popek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2015 r. w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł.Z. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) stycznia 2015 r. nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2010 r. - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Ł.Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję opisaną w sentencji niniejszego postanowienia i zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 9 marca 2015 r. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłkę zawierającą wezwanie, zgodnie z zalegającym w aktach sprawy potwierdzeniem odbioru (k.13), doręczono 12 marca 2015 r. Termin do wykonania wezwania (uiszczenia wpisu) upłynął 19 marca 2015 r., a wpis w tym terminie nie został uiszczony.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - w skrócie p.p.s.a.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie została uiszczona opłata. Stosownie zaś do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, w oparciu o art. 220 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.