Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163532

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 13 października 2016 r.
I SA/Rz 219/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 13 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia W. D. z dnia 23 maja 2016 r. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 219/16, oddalające wniosek o wyłączenie sędziów, w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2016 r., nr (...), w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r. - postanawia - odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

W. D. (dalej: skarżąca) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (dalej: WSA w Rzeszowie) skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) stycznia 2016 r. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r.

Postanowieniem z dnia 12 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Rz 219/16, WSA

w Rzeszowie oddalił wniosek skarżącej o wyłączenie sędziów tut. Sądu: Małgorzaty Niedobylskiej, Tomasza Smolenia i Grzegorza Panka od udziału w sprawie ze skargi wniesionej przez skarżącą w przedmiotowej sprawie.

Pismem z dnia 23 maja 2016 r. skarżąca wniosła zażalenie na ww. postanowienie z dnia 12 maja 2016 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia 9 czerwca 2016 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Pismem z dnia 29 czerwca 2016 r. skarżąca wniosła o przyznanie jej prawa pomocy. Zarządzeniem z dnia 28 lipca 2016 r. referendarz sądowy WSA

w Rzeszowie pozostawił wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania, z uwagi na nie złożenie, pomimo wezwania, przedmiotowego wniosku na formularzu PPF.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 1 września 2016 r., w dniu 2 września 2016 r. skarżąca została wezwana do wykonania powołanego wyżej zarządzenia z dnia 9 czerwca 2016 r., przez uiszczenie wpisu sądowego od zażalenia w kwocie 100 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 19 września 2016 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął w dniu 26 września 2016 r. Wpis nie został uiszczony. Skutek w postaci odrzucenia zażalenia, w przypadku nie uiszczenia w wyznaczonym terminie wpisu, wynika z art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a., stosownie do którego, zażalenie od którego pomimo wezwania nie został uiszczony wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.