Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1662137

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 2 kwietnia 2015 r.
I SA/Rz 208/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Włoch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 2 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o.o. w T. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia (...) grudnia 2014 r. nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. w związku z wnioskiem skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia: oddalić wniosek WSA /post.1 - sentencja postanowienia

Uzasadnienie faktyczne

Wraz ze skargą na, opisaną w sentencji przedmiotowego postanowienia, decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w R. z dnia (...) grudnia 2014 r. w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych za 2008 r. skarżąca A. sp. z o.o. w T. skierowała do tutejszego Sądu wniosek o wstrzymanie wykonania zakażonej decyzji, do czasu rozpoznania sprawy przez Sąd.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270), powoływanej dalej jako p.p.s.a., wniesienie skargi, co do zasady, nie wstrzymuje wykonania zaskarżonej decyzji, jednakże na wniosek skarżącego, sąd może wydać postanowienie o wstrzymaniu jej wykonania, jeżeli okoliczności sprawy wskazują na to, iż na skutek wykonania nieprawomocnej jeszcze decyzji, zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Co do zasady chodzi tutaj o szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, lub uprawdopodobnienie możliwości zaistnienia innych trudnych do odwrócenia skutków, przy czym ocena tych przesłanek pozostawiona jest uznaniu Sądu. Obowiązek uprawdopodobnienia okoliczności przemawiających za wstrzymaniem wykonania zaskarżonej decyzji obciąża wnioskodawcę.

Kierując w niniejszej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, skarżąca spółka zaniechała jakiegokolwiek jego uzasadnienia, a zatem nie sposób ocenić czy opiera się on na ustawowych przesłankach. W uzasadnieniu wniesionej skargi, skarżąca odniosła się jedynie do kwestii merytorycznych, kwestionując poprawność wydanej decyzji, nie przytoczyła jednakże żadnej okoliczności, która mogłaby przemawiać za tym, iż wykonanie zaskarżonej decyzji, przed uprawomocnieniem się orzeczenia sądu w tej sprawie, wyrządzi skarżącej znaczną szkodę lub spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie może na tę okoliczność prowadzić postępowania wyjaśniającego z urzędu i zastępować skarżącej w poszukiwaniu przyczyn ubiegania się o ochronę tymczasową w postępowaniu sądowym (zob. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego: z dnia 7 kwietnia 2005 r., sygn. akt II OZ 201/05 oraz z dnia 13 grudnia 2004 r., sygn. akt FZ 496/04, LexPolonica nr 409861 i 375763).

Brak wskazania przesłanek ubiegania się o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie ma przy tym waloru braku formalnego wniosku i prowadzi do odmowy jego uwzględnienia (por. J. P. Tarno, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, Warszawa 2006, s. 603).

Podkreślić przy tym należy, że potencjalna wadliwość zaskarżonej decyzji nie ma wpływu na ocenę zasadności wniosku w przedmiocie wstrzymania jej wykonania, ponieważ dokonywanie przez Sąd oceny legalności decyzji na tym etapie postępowania jest przedwczesne i niedopuszczalne.

Z powyższych względów, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, działając na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.