Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1595297

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 15 listopada 2011 r.
I SA/Rz 200/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Serafin-Kosowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi kasacyjnej J.D. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 12 lipca 2011 r. sygn. akt I SA/Rz 200/11 oddalającego skargi na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) oraz (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. i 2006 r. - postanawia - odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 12 lipca 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargi J.D. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) lutego 2011 r. nr (...) oraz (...) w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r. i 2006 r.

Skarżąca w dniu 1 września 2011 r. wniosła za pośrednictwem tutejszego Sądu skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zarządzeniem przewodniczącego, doręczonym pełnomocnikowi skarżącej w dniu 7 września 2011 r., strona została wezwana do uiszczenia wpisu sądowego od wniesionej skargi kasacyjnej w kwocie 500 zł.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie strona wniosła o przyznanie jej prawa pomocy, jednakże postanowieniem z dnia 22 września 2011 r. sąd odmówił temu żądaniu. Następnie zaś ponownie wezwano stronę do uiszczenia wymaganego wpisu, w terminie w terminie 7 dnia od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia wniesionej skargi kasacyjnej. Zarządzenie to doręczono pełnomocnikowi strony w dniu 25 października 2011 r., jednakże do chwili obecnej na rachunek sądu nie wpłynęła kwota żądanego wpisu.

Zgodnie z art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, a skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu.

W tym stanie rzeczy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, zgodnie z art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.