Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163527

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 24 listopada 2016 r.
I SA/Rz 20/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Panek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym spraw ze skarg G. K. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej. z dnia (...) listopada 2014 r. -nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2011 r. -nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za lipiec 2011 r. w związku z zażaleniami skarżącego na postanowienia z dnia 3 października 2016 r. o sygn. akt I SA/Rz 20/16 i I SA/Rz 24/16 odmawiające wstrzymania zaskarżonych decyzji - postanawia - odrzucić zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

G. K. (określany dalej jako skarżący) złożył zażalenia na postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 3 października 2016 r. o sygnaturach akt I SA/Rz 20/16 i I SA/Rz 24/16 odmawiające wstrzymania zaskarżonych decyzji.

Na rozprawie w dniu 13 października 2016 r. Sąd postanowił połączyć do łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy o sygnaturach akt I SA/Rz 20/16 i I SA/Rz 24/16 i prowadzić je pod sygnaturą I SA/Rz 20/16.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 14 października 2016 r. skarżący został wezwany do uzupełnienia braków formalnych zażaleń, poprzez podpisanie zażaleń, a także do uiszczenia wpisu od zażaleń w terminie 7 dni od dnia doręczenia mu wezwań, pod rygorem odrzucenia zażaleń.

Wezwanie skierowane zostało na adres podany przez skarżącego jako adres do doręczeń, na który uprzednio skutecznie doręczano korespondencję, jednakże pomimo prawidłowego awizowania przesyłek w dniach 18 i 26 października 2016 r. skarżący nie podjął przedmiotowej korespondencji z placówki pocztowej.

W dniu 28 października 2016 r. do Sądu wpłynął wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie pełnomocnika.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), powoływanej dalej jako "p.p.s.a.", zażalenie powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma w postępowaniu sądowym oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wniosek o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a., każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony, w tym zażalenie, nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę do jego uzupełnienia lub poprawienia w terminie 7 dni.

Zgodnie z art. 73 § 1 i § 4 p.p.s.a. w razie niemożności doręczenia pisma w inny sposób, pismo składa się na okres 14 dni w placówce pocztowej, dokonując jednocześnie jego dwukrotnego awizowania. W razie bezskutecznego upływu terminu do odbioru pisma złożonego w placówce pocztowej, pismo to uważa się za doręczone z upływem ostatniego dnia tego okresu.

W rozpoznawanej sprawie przesyłka zawierająca zarządzenie w przedmiocie uzupełnienia braków formalnych i fiskalnych zażaleń została wysłana na adres podany przez skarżącego, jednakże z uwagi na niemożliwość doręczenia została złożona w placówce operatora pocztowego w dniu 18 października 2016 r. Pomimo upływu terminu i dwukrotnego awizowania przesyłka nie została podjęta, wobec czego zgodnie z art. 73 § 4 p.p.s.a. skutek doręczenia skarżącemu wezwania do uzupełnienia ww. braków nastąpił z dniem 2 listopada 2016 r. Oznacza to, że 7-dniowy termin przewidziany do uzupełnienia ww. braków zażaleń upłynął bezskutecznie z dniem 9 listopada 2016 r.

W myśl art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W rozpoznawanej sprawie skarżący został wezwany m.in. do usunięcia braków formalnych zażalenia, poprzez jego podpisanie.

W wyznaczonym przez Sąd siedmiodniowym terminie nie wykonał wezwania. Z tego względu zażalenie podlega odrzuceniu.

Wyjaśnić należy, że w sprawie toczy się postępowanie w sprawie przyznania skarżącemu prawa pomocy, jednakże fakt, że skarżący nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braków formalnych zażalenia obliguje Sąd do odrzucenia zażalenia z ww. przyczyny.

W tej sytuacji Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie na mocy art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.