Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723756

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 2 października 2019 r.
I SA/Rz 184/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jacek Boratyn.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r.r., w Wydziale I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. P., na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) grudnia 2018 r., nr (...), w przedmiocie odmowy przyjęcia zapłaty zobowiązań podatkowych w drodze potrącenia, - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału I, zarządzeniem z dnia 30 sierpnia 2019 r., wezwał skarżącego do wykonania swojego zarządzenia z 13 marca 2019 r., wzywającego skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi, w wysokości 500 zł, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone skarżącemu w dniu 18 września 2019 r. Termin do uiszczenia wpisu upłynął z dniem 25 września 2019 r. Wpis nie został uiszczony.

Pismem procesowym z dnia 1 października 2019 r., wniesionym do Sądu tego samego dnia, skarżący cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. W myśl zaś art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których, pomimo wezwania, nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając na uwadze fakt, że skarżący, mimo wezwania, nie uiścił wpisu od skargi Sąd, kierując się treścią art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a., odrzucił jego skargę.

Na marginesie niniejszych rozważań zasygnalizować jedynie należy, że z powodu bezskutecznego upływu terminu do uiszczenia wpisu od skargi, podlegała ona odrzuceniu, gdyż dotknięta była brakiem fiskalnym, którego strona nie uzupełniła. W tej sytuacji późniejsze cofnięcie przez nią skargi nie mogło skutkować umorzeniem postępowania i jako takie nie wywarło skutków procesowych.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.