Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3028719

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 6 lipca 2020 r.
I SA/Rz 144/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szaro.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. spółka z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego - postanawia-odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

(...) spółka z o.o. wniosła skargę na opisaną w sentencji postanowienia decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) grudnia 2019 r. nr (...) w przedmiocie długu celnego.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 23 kwietnia 2020 r. skierowano do Skarżącej wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 300 zł w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca ww. wezwanie została doręczona skarżącej w dniu 8 czerwca 2020 r.

Mimo upływu wyznaczonego terminu skarga nie została opłacona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.) - dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Skarga jest pismem wszczynającym postępowanie w myśl art. 230 § 2 p.p.s.a.

Stosownie do art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i § 3 tego artykułu, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie doręczenie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego nastąpiło w dniu 8 czerwca 2020 r. Mimo upływu terminu brak fiskalny skargi nie został usunięty.

Mając powyższe na uwadze Sąd postanowił odrzucić skargę na podstawie art. 220 § 1 i § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.