Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2605013

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 9 stycznia 2019 r.
I SA/Rz 1195/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jacek Boratyn.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2019 r., w Wydziale I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. R., na decyzję Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia (...) października 2018 r., nr (...), w przedmiocie płatności bezpośrednich na 2017 r. - postanawia -

1)

odrzucić skargę,

2)

zwrócić skarżącemu kwotę 200 (dwieście) złotych, uiszczoną przez niego tytułem wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Przewodniczący Wydziału I, zarządzeniem z dnia 6 grudnia 2018 r., wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego wniesionej przez niego skargi, poprzez jej podpisanie, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie w tym przedmiocie zostało doręczone skarżącemu w dniu 11 grudnia 2018 r., wraz z wezwaniem do uiszczenia wpisu od skargi. Termin do uzupełnienia braku formalnego i fiskalnego skargi upłynął z dniem 18 grudnia 2018 r. W dniu 16 grudnia 2018 r. skarżący uiścił tytułem wpisu od skargi kwotę 200 zł, nie uzupełnił jednak jej braku formalnego, poprzez jej podpisanie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym, a ponadto zawierać: wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności, oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy, określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, a w przypadkach, o których mowa w art. 52 § 3 i 4, dowód, że skarżący wezwał właściwy organ do usunięcia naruszenia prawa. Wymogi pisma procesowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym precyzuje zaś art. 46 § 1 p.p.s.a., który w pkt 4 stanowi, że każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

W myśl art. 49 § 1 p.p.s.a. jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. W przypadku pisma będącego skargą, skutkiem nieuzupełnienia braków formalnych jest odrzucenie skargi, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuci skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

W niniejszej sprawie skarga strony dotknięta była brakiem formalnym, gdyż nie została przez skarżącego podpisana. W tej sytuacji wezwano go do uzupełnienia tego braku, poprzez jej podpisanie, w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skarżący nie wykonał jednak skierowanego do niego wezwania, z tego więc względu jego skarga podlega odrzuceniu.

Mając na uwadze powyższe Sąd, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., odrzucił skargę.

Na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd zwrócił skarżącemu kwotę 200 zł, uiszczoną przez niego tytułem wpisu od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.