Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163525

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 19 października 2016 r.
I SA/Rz 1134/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szaro.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 19 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej A. S. w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...), w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 rok - postanawia-odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 7 lipca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił skargę A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) sierpnia 2015 r., nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 rok.

W terminie otwartym do złożenia wniosku Skarżący wniósł o doręczenie mu odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Odpis ww. orzeczenia wraz z uzasadnieniem i z pouczeniem o skardze kasacyjnej został doręczony Skarżącemu w dniu 14 września 2016 r.

W piśmie z dnia 14 października 2016 r. (data nadania pisma w placówce operatora wyznaczonego Poczty Polskiej S.A.) Skarżący wniósł, sporządzoną osobiście, skargę kasacyjną od wyroku z dnia 7 lipca 2016 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.) - określanej dalej jako p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skargę kasacyjną może sporządzić też doradca podatkowy - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz rzecznik patentowy - w sprawach własności przemysłowej (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Przymus adwokacko-radcowski, przewidziany w art. 175 § 1 p.p.s.a. nie obowiązuje jedynie wtedy, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna z dnia 14 października 2016 r. została sporządzona osobiście przez Skarżącego a więc nie spełniała ustawowego obowiązku przymusu adwokacko - radcowskiego, określonego w art. 175 § 1 p.p.s.a. Brak w tym zakresie ma charakter nieusuwalny, co oznacza, że nie podlega uzupełnieniu.

Z przedstawionego wyżej powodu skarga kasacyjna A. S. jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie art. 178 p.p.s.a.

Należy również mieć na uwadze, że Sąd doręczając Skarżącemu odpis wyroku wraz z uzasadnieniem pouczył Stronę, że skarga kasacyjna - pod rygorem odrzucenia - powinna być sporządzona przez pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym - w sprawach obowiązków podatkowych lub rzecznikiem patentowym - w sprawach własności przemysłowej (pkt 2 pouczenia).

Mimo powyższego pouczenia Skarżący wniósł skargę kasacyjną osobiście, a więc z naruszeniem art. 175 § 1 p.p.s.a.

Mając na względzie powyższe Sąd odrzucił skargę kasacyjną na podstawie art. 178 p.p.s.a., gdyż jest niedopuszczalna.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.