Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723765

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 2 października 2019 r.
I SA/Rz 107/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Panek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 2 października 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. Sp. z o.o. z/s w S. na decyzję Zarządu Województwa z dnia (...) listopada 2018 r. nr (...) w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu pobranej na podstawie umowy o dofinansowanie ze środków EFRR i zobowiązania do jej zwrotu - postanawia - odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2019 r., sygn. akt I SPP/Rz 43/19 referendarz sądowy przyznał M. Sp. z o.o. z/s w S. prawo pomocy w zakresie częściowym i zwolnił ją od kosztów sądowych w części, każdorazowo ponad kwotę 1000 zł, odmawiając przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

W związku z powyższym zarządzeniem z dnia 6 maja 2019 r., sygn. akt I SA/Rz 107/19 Przewodniczący Wydziału I Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (dalej: WSA) wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego w wysokości 1000 złotych należnego od wniesionej skargi.

Zażalenie na ww. zarządzenie wniosła spółka.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 r. sygn. akt I GZ 217/19, Naczelny Sąd Administracyjny (dalej: NSA) oddalił zażalenie.

Z uwagi na powyższe pismem z dnia 30 sierpnia 2019 r. wezwano skarżącą do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 6 maja 2019 r., o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 1000 złotych. Wezwanie wraz z pouczeniem, że nieusunięcie wskazanego braku w terminie 7 dni od daty jego doręczenia spowoduje odrzucenie skargi, zostało doręczone skarżącej w dniu 17 września 2019 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru wezwania w aktach sądowych). Mimo upływu wyznaczonego terminu skarżąca nie uiściła wymaganej kwoty wpisu.

Natomiast pismem z dnia 23 września 2019 r. spółka odnosząc się do wezwania Sądu w zakresie uiszczenia wpisu od skargi, podniosła, że wezwanie to jest przedwczesne na obecnym etapie postępowania. Wskazała, że ww. zarządzenie z dnia 6 maja 2019 r., o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi nie jest prawomocne, gdyż na to zarządzenia wniesiono zażalenie do NSA, które, nie zostało jeszcze rozpoznane do chwili obecnej. W związku z powyższym brak jest podstaw faktycznych i prawnych do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na obecnym etapie postępowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; zwanej dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Na podstawie zaś art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Odnosząc się do argumentów spółki przedstawionych w piśmie z dnia 23 września 2019 r., wskazać należy, że NSA rozpoznał zażalenie spółki na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału I WSA z dnia 6 maja 2019 r., o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi.

Postanowieniem z dnia 24 lipca 2019 r. sygn. akt I GZ 217/19, NSA oddalił zażalenie spółki, stwierdzając, że Przewodniczący Wydziału ww. zarządzeniem z 6 maja 2019 r. prawidłowo wezwał skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi, który został określony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W związku powyższym wbrew ocenie spółki ww. zarządzenie Przewodniczącego z dnia 6 maja 2019 r., jest prawomocne. Dlatego, też WSA prawidłowo wezwał spółkę do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału I z dnia 6 maja 2019 r., o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 1000 złotych.

Ponieważ skarżąca nie uiściła wpisu sądowego, wniesiona skarga podlega odrzuceniu, na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.