Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399107

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 25 listopada 2013 r.
I SA/Rz 1051/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: SWSA Jarosław Szaro.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale I sprawy ze skargi A.P-J. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) września 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r., postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) września 2013 r., nr (...), w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 r.

Zaskarżona do Sądu decyzja wraz z pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, za pośrednictwem Dyrektora Izby Skarbowej, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, zostało doręczone skarżącej w dniu 30 września 2013 r.

W dniu 30 października 2013 r., skarżąca nadała skargę w Urzędzie Pocztowym w K., adresując ją bezpośrednio do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Powyższa skarga wpłynęła do tutejszego Sądu w dniu 31 października 2013 r. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I skarga została przekazana Dyrektorowi Izby Skarbowej (przesyłką pocztową nadaną w dniu 4 listopada 2013 r.). Organ przekazał Sądowi skargę wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w dniu 21 listopada 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - zwanej dalej p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. W myśl art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Termin do wniesienia skargi uważa się zatem za zachowany, gdy we wskazanym wyżej terminie skarga wpłynie do właściwego organu (lub zgodnie z art. 83 § 3 p.p.s.a. zostanie oddana w tym terminie w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w polskim urzędzie konsularnym). W przeciwnym razie skarga podlegać musi odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W przedmiotowej sprawie organem, za pośrednictwem którego skarga powinna zostać wniesiona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, jest Dyrektor Izby Skarbowej, o czym skarżąca została pouczona. Termin do wniesienia skargi upłynął w dniu 30 października 2013 r. Tymczasem jak wynika z akt sprawy, skarga została przekazana do właściwego organu - Dyrektora Izby Skarbowej przez Sąd w dniu 4 listopada 2013 r., a więc po upływie terminu przewidzianego do jej wniesienia.

W związku z powyższym zgodnie ze wskazanym wyżej art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.