Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399106

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 26 listopada 2013 r.
I SA/Rz 1040/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Kazimierz Włoch.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 26 listopada 2013 r. w Wydziale I na posiedzeniu niejawnym sprawy z wniosku (...) o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) września 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Citroen C3 w kwocie 315 złotych - postanawia-odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 listopada 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęła skarga J. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) września 2013 r., nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu marki Citroen C3 w kwocie 315 złotych Skarżąca spółka, reprezentowana przez radcę prawnego T. G. wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Jednak wniosek ten nie został uzasadniony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., określanej dalej jako p.p.s.a.) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności.

Na podstawie zaś art. 61 § 3 p.p.s.a., sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania aktu lub czynności w całości lub w części, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Na skarżącym, który wnosi o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji spoczywa ciężar uprawdopodobnienia okoliczności, uzasadniających uwzględnienie przedmiotowego żądania. Przez uprawdopodobnienie należy rozumieć przytoczenie konkretnych przyczyn, faktów, które wskazują, że wykonanie zaskarżonej decyzji może wywołać niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Sam fakt wydania decyzji określającej zobowiązanie podatkowe nie stanowi bowiem samoistnej przesłanki, umożliwiającej uwzględnienie przedmiotowego wniosku o wstrzymanie.

W niniejszej sprawie wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie został poparty żadnym uzasadnieniem. Zatem, skoro skarżąca nie przedstawiła spójnej argumentacji, wskazującej na potrzebę uwzględnienia jej wniosku, Sąd nie miał możliwości jego pozytywnego rozpoznania. Nieznaczna wysokość przedmiotowego zobowiązania podatkowego, które wynosi 315 zł wskazuje również, iż w sprawie nie zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Z tych przyczyn Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 61 § 3 i § 5 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.