Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399105

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 21 listopada 2013 r.
I SA/Rz 1005/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2013 r., w Wydziale I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi "A" Sp. z o.o. z siedzibą w S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2012 r., postanawia

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić skarżącej "A" Sp. z o.o. z siedzibą w S. wpis od skargi w wysokości 1.295,00 zł (jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Uzasadnienie faktyczne

"A" Sp. z o.o. z siedzibą w S. wniósła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) sierpnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie podatku od towarów i usług za sierpień 2012 r.

Przedmiotowa decyzja Dyrektora Izby Skarbowej została doręczona pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu 2 września 2013 r. co potwierdza zwrotne potwierdzenie odbioru znajdujące się w aktach. Natomiast skarga została nadana w dniu 7 października 2013 r. w Urzędzie Pocztowym w S.

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) -określanej dalej jako p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Wniesienie skargi z uchybieniem terminu powoduje - stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. - jej odrzucenie.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z powyższych ustaleń, skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia skargi. Decyzja została odebrana w dniu 2 września 2013 r., tak więc termin do wniesienia skargi upływał 2 października 2012 r. Jak wynika ze stempla pocztowego, skarga została nadana w Urzędzie Pocztowym w S. w dniu 7 października 2013 r., tak więc już po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji. O zwrocie uiszczonego w sprawie wpisu Sąd postanowił na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.