Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399104

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 12 listopada 2013 r.
I SA/Rz 1004/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jacek Boratyn (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r., na posiedzeniu niejawnym, wniosku E.W. o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych, w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2013 r., nr (...), w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu I i II raty podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości - postanawia - zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w całości.

Uzasadnienie faktyczne

E.W. zwróciła się o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie częściowym, poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w całości. W oświadczeniu o stanie rodzinnym i majątkowym podała, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z synem, a ich majątek stanowi: drewniany dom położony na działce o pow. 55 a także spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego o pow. 29,4 m2, co wynika z akt sprawy. Wnioskodawczyni, zgodnie ze złożonym przez nią oświadczeniem, utrzymuje się ze świadczenia przedemerytalnego w wysokości 833,96 zł miesięcznie netto, zaś jej syn jest osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku.

Uzupełnieniem dochodów skarżącej jest dodatek mieszkaniowy w wysokości 269,23 zł.

Wpis od skargi w przedmiotowej sprawie wynosi 500 zł.

Jak stanowi art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 2012, poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej: p.p.s.a.) przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie częściowym następuje, gdy wykaże ona, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

W okolicznościach niniejszej sprawy należy stwierdzić, że poniesienie kosztów sądowych, związanych z niniejszą sprawą przekracza możliwości finansowe skarżącej, której dochody kształtują się na bardzo niskim poziomie. Z tego też względu zwolniono ją od kosztów sądowych w całości, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.