Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399103

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie
z dnia 19 listopada 2013 r.
I SA/Rz 1003/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Niedobylska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie po rozpoznaniu w dniu 19 listopada 2013 r., w Wydziale I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S.P. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2013 r., nr (...), w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r., postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S.P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2013 r., nr (...), utrzymującą w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z dnia (...) lipca 2011 r., nr (...) w przedmiocie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r.

Przedmiotowa decyzja Dyrektora Izby Skarbowej została awizowana 2 maja 2013 r. z adnotacją: "adresat nieobecny". Powtórne awizo miało miejsce 10 maja 2013 r. Decyzja nie została odebrana.

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) -określanej dalej jako p.p.s.a., skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

Wniesienie skargi z uchybieniem terminu powoduje - stosownie do treści art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. - jej odrzucenie.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika z powyższych ustaleń, skarżący uchybił terminowi do wniesienia skargi. Zgodnie z art. 150 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749) w razie niemożności doręczenia pisma, operator pocztowy przechowuje pismo przez okres 14 dni, zgodnie z § 2 doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. W niniejszej sprawie 14 dniowy termin upływał 16 maja 2013 r., i w związku z nieodebraniem przesyłki przez pełnomocnika skarżącego jest to data od której zgodnie z art. 53 § 1 p.p.s.a., liczy się trzydziestodniowy termin na wniesienie skargi do sądu. Skarga została wniesiona w dniu 27 września 2013 r., podczas gdy termin do jej wniesienia upłynął z dniem 17 czerwca 2013 r.

W tym stanie rzeczy, działając na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.