Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399100

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 listopada 2013 r.
I SA/Po 988/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, Wydział I po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o.o. w (...) na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) czerwca 2013 r., Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) sierpnia 2013 r. A Sp. z o.o. w (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na interpretację wskazaną w sentencji.

Zarządzeniem Przewodniczącego I Wydziału z dnia (...) października 2013 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od wymienionej wyżej skargi, w kwocie (...),- zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie adresowane do pełnomocnika strony skarżącej - zostało odebrane (...) października 2013 r. (k.32). Podany zatem w wezwaniu siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu sądowego upłynął bezskutecznie w dniu (...) października 2013 r., ustalonego wpisu jednak nie uiszczono.

Wobec powyższego na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 3 w zw. z art. 16 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) orzeczono, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.