Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.nsa.gov.pl

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 września 2004 r.
I SA/Po 916/04

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Janusz Ruszyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 8 września 2004 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.J. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoław-czego w sprawie umorzenia postępowania restruktu-ryzacyjnego postanawia: odrzucić skargę /-/J.Ruszyński

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący A.J. złożył skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r., która wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, za pośrednictwem organu podatkowego, w dniu 30 lipca (...) r.

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) skargę wnosi się, za pośrednictwem organu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Zaskarżone postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej zostało skarżącemu doręczone w dniu 2 czerwca (...) r., co zostało potwierdzone podpisem skarżącego na pocztowym potwierdzeniu odbioru. Termin do wniesienia skargi upłynął zatem w dniu 2 lipca (...) r. Tymczasem skarżący wniósł skargę do Dyrektora Izby Skarbowej w dniu 8 lipca (...) r., uchybiając w ten sposób terminowi wskazanemu w ustawie.

W tych okolicznościach Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270).

/-/J.Ruszyński