Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097846

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 4 marca 2011 r.
I SA/Po 904/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Maciej Jaśniewicz.

Sędziowie: NSA Maria Skwierzyńska, WSA Katarzyna Nikodem (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 marca 2011 r. sprawy ze skargi AO, PB na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: zawiesić postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Do tutejszego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga A. O. - P. B. s.c. w K. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...), nr (...) w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nabycia wierzytelności.

W złożonym wniosku o interpretację wnioskodawca przedstawił zdarzenie przyszłe wskazując, iż w dniu 5 września 2007 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej Spółka zakupiła od Banku (...) wierzytelności:

-

Przedsiębiorstwa "X" M. Z., w upadłości w K.

-

oraz "Y" S.A. w K.

Z tytułu nabycia tych wierzytelności wspólnicy Spółki zobowiązali się zapłacić do Banku (...) kwotę (...).

Postanowieniem z dnia 19 listopada 2007 r. Sąd Rejonowy w K. dokonał zmiany na liście wierzytelności sporządzonej w postępowaniu upadłościowym M. Z., prowadzącego Przedsiębiorstwo "X" M. Z., poprzez zmianę osoby wierzyciela z Banku (...) na wierzyciela P. P. B. i A. L. O. prowadzących działalność gospodarczą "A. O. - P. B." s.c. w K.

W dniu 1 lutego 2008 r. Spółka zakupiła, za kwotę (...) wierzytelność od (...) Bank S.A. w K., w stosunku do dłużników M. Z. i B. Z., wynikającą z kredytu udzielonego M. Z. na działalność gospodarczą p.n. Przedsiębiorstwa "X". Bank oświadczył, że wierzytelność została uznana na liście wierzytelności w postępowaniu upadłościowym w kwocie (...).

Wspólnicy Spółki, jako wierzyciele, wystąpili z wnioskiem o umorzenie postępowania upadłościowego. Na dzień dzisiejszy postępowanie to jest umorzone. Zamiarem wierzycieli jest zwolnienie dłużnika M. Z. z długu w zamian za przejęcie nieruchomości.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy nabycie wierzytelności dokonane przez wspólników Spółki podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 w związku z załącznikiem nr 4 poz. 3 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54. poz. 535 ze zm. - powoływana dalej: jako: "ustawa o VAT")

Postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie o sygn. akt I FSK 375/09, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił przedstawić do rozpoznania składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zagadnienie prawne budzące poważne wątpliwości, a mianowicie czy nabycie wierzytelności pieniężnej w celu windykacji na podstawie umowy przelewu, określonej w art. 509 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) jest usługą ściągania długów w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 i art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT w związku z pozycją 3 pkt 5 załącznika nr 4 do tej ustawy?

Powyższe pytanie zostało zarejestrowane pod sygnaturą I FPS 4/10.

Natomiast w dniu 17 lutego 2010 r. niemiecki Federalny Trybunał Finansowy (Bundesfinanzhof) złożył do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym w przedmiocie wykładni art. 2 pkt 1 i art. 4 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz. U. UE L z 1977 r., Nr 145, poz. 1 - powoływana dalej jako: "szósta dyrektywa"). Sprawa została zarejestrowana w ETS pod sygnaturą C-93/10, a pytanie, które zadano brzmiało: "Czy w przypadku sprzedaży (kupna) wierzytelności, co do których istnieje poważna wątpliwość, że zostaną zaspokojone (zahlungsgestörte Forderungen) w drodze przejęcia odzyskiwania długów i ryzyka ich niezaspokojenia nabywca wierzytelności dokonuje odpłatnego świadczenia i prowadzi działalność gospodarczą również wtedy, gdy cena kupna

-

nie jest obliczana stosownie do wartości nominalnej wierzytelności, przy uzgodnionym umownie ryczałtowym potrąceniu z tytułu przejęcia odzyskiwania długów i ryzyka ich niezaspokojenia, lecz

-

jest obliczana stosownie do ryzyka niezaspokojenia oszacowanego dla każdej wierzytelności, a odzyskiwanie długów ma jedynie podrzędne znaczenie w stosunku do potrącenia z tytułu ryzyka ich niezaspokojenia?

Jeżeli na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi twierdzącej - w przedmiocie wykładni art. 13 część B lit. d) pkt 2 i 3 szóstej dyrektywy (...):

a) Czy przejęcie ryzyka niezaspokojenia wierzytelności przez kupującego wierzytelności w przypadku nabycia wierzytelności, co do których istnieje poważna wątpliwość, że zostaną zaspokojone, za cenę znacznie poniżej wartości nominalnej jest, jako udzielenie innego zabezpieczenia kredytowego lub innego zabezpieczenia (gwarancji), zwolnione z podatku?

b) Jeżeli ma miejsce zwolnione z podatku przejęcie ryzyka: czy odzyskiwanie długów jest zwolnione z podatku jako element jednolitego świadczenia bądź jako świadczenie uboczne, czy też podlega opodatkowaniu jako odrębne świadczenie?

Jeżeli na pytanie pierwsze należy udzielić odpowiedzi twierdzącej i nie ma miejsca świadczenie zwolnione z podatku - w przedmiocie wykładni art. 11 część A lit. a) szóstej dyrektywy (...): czy wynagrodzenie za podlegające opodatkowaniu świadczenie jest określane stosownie do przypuszczanych przez strony, czy też rzeczywistych kosztów odzyskania długu?"

Ze względu na powyższą okoliczność, Sąd rozpoznający niniejszą sprawę uznał, iż wystąpiła przesłanka, o której stanowi art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. - powoływana dalej jako: "p.p.s.a."), umożliwiająca fakultatywne zawieszenie postępowania. Zgodnie z tym przepisem Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Należy przy tym wskazać, iż powyższa norma uzależnia ewentualne zawieszenie od tego, czy istnieje związek (zależność) między daną sprawą, a orzeczeniem, które zapadnie. Choć nie wynika to wprost z treści art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a., pojęcie "postępowania sądowego" swym zakresem znaczeniowym obejmuje również postępowanie przed organem sądowym Unii Europejskiej, jakim jest Trybunał Sprawiedliwości UE w Luksemburgu (vide: postanowienie NSA z 26 lutego 2007 r., I FZ 66/07, LexPolonica nr 1272899).

Uzasadnienie prawne

Sąd zważył, iż opisana wyżej zależność zachodzi w niniejszej sprawie, bowiem ocena prawna zagadnień przedstawionych składowi siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Trybunałowi Sprawiedliwości UE będzie miała wpływ na sposób oceny kwestii prawnej zaistniałej w sprawie zawisłej przed tut. Sądem.

W tym stanie rzeczy orzeczono, na podstawie powołanego przepisu, jak w sentencji postanowienia.

|

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.