Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894628

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 marca 2011 r.
I SA/Po 90/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka.

Sędziowie WSA: Małgorzata Bejgerowska, Izabela Kucznerowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 marca 2011 r. ze skargi H.S. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.