Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097845

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 marca 2011 r.
I SA/Po 894/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sędziowie WSA: Katarzyna Nikodem Izabela Kucznerowicz (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 marca 2011 r. sprawy ze skargi A sp. z o.o. w P. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług postanawia: zawiesić postępowanie sądowo-administracyjne

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 18 maja 2010 r. "A" Spółka z o.o. w P. (dalej zwana Spółką) złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie prawa do obniżenia kwoty podatku należnego bez potwierdzenia odbioru faktury korygującej. W opinii Spółki art. 29 ust. 4 w zw. z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) (dalej zwaną u.p.t.u.) stanowi samoistną podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego. Zdaniem Spółki przepisy ustawy p.t.u., które uzależniają, przy spełnieniu przesłanek określonych w art. 29 ust. 4 ustawy p.t.u., realizację przez podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego od posiadania odbioru faktury korygującej przez kontrahenta są niezgodne z prawem wspólnotowym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów w interpretacji indywidualnej z dnia (...) stwierdził, że stanowisko Spółki jest nieprawidłowe.

W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa organ stwierdził brak podstaw do zmiany stanowiska zaprezentowanego w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.

Spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, podnosząc iż doszło do naruszenia art. 29 ust. 4 ustawy p.t.u. poprzez jego niewłaściwą interpretację oraz art. 29 ust. 4a i 4c przez uznanie, że przepisy te są zgodne z regulacjami wynikającymi z Dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Nadto Spółka zarzuciła naruszenie przepisów prawa procesowego, w szczególności art. 121 ustawy Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)

W odpowiedzi na skargę organ podtrzymał dotychczasowe stanowisko i wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Z mocy art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm. dalej p.p.s.a.) Sąd może zawiesić postępowanie z urzędu, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Postanowieniem z dnia 16 września 2010 r., sygn. akt I FSK 104/10 Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej skierował do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pytanie prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów prawa wspólnotowego: "Czy w sytuacji, gdy art. 90 ust. 1 Dyrektywy 2006/112 WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnotowego systemu podatku od wartości dodanej stanowi, ze w przypadku obniżenia ceny po dokonaniu dostawy podstawa opodatkowania jest stosownie obniżona na warunkach określonych przez państwa członkowskie, mieści się w pojęciu tych warunków i nie narusza zasady neutralności VAT oraz proporcjonalności warunek taki jest przewidziany w art. 29 ust. 4a uzależniający prawo do obniżenia podstawy opodatkowania w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, od posiadania przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, do którego wystawiono fakturę".

W związku z tym, iż rozstrzygnięcie zaskarżonej interpretacji w niniejszej sprawie zależy od wyników powyższego postępowania prejudycjalnego Sąd na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.