Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399095

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 listopada 2013 r.
I SA/Po 849/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, Wydział I po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A.B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) czerwca 2013 r. nr (...) w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. i odsetek za zwłokę postanawia

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne;

2.

zwrócić skarżącemu w całości uiszczony wpis sądowy w kwocie (...) zł ((...) złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) sierpnia 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wpłynęła skarga A.B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) czerwca 2013 r., w przedmiocie zaliczenia wpłaty na poczet podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r. i odsetek za zwłokę

Strona skarżąca pismem z dnia (...) października 2013 r. cofnęła skargę wnosząc o zwrot kwoty uiszczonej tytułem opłaty za wpis stały w wysokości (...),- zł.

Na podstawie art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej jako: p.p.s.a.) skarżący może cofnąć skargę. Zasadą jest, że cofnięcie skargi wiąże Sąd. Zgodnie z powołanym powyżej przepisem Sąd uzna jednak cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. W analizowanej sprawie cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne. W tym stanie rzeczy zaistniały przesłanki do umorzenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Zgodnie z art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego.

Z tych względów i na podstawie art. 60 w zw. z art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 oraz art. 232 § 1 pkt 1 i § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.