Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399091

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 listopada 2013 r.
I SA/Po 824/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 15 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprzeciwu A.B. od postanowienia referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 8 października 2013 r. w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi A.B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) maja 2013 r., Nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanawia: odrzucić sprzeciw

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia (...) października 2013 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, po rozpoznaniu wniosku o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych, postanowił wniosek oddalić.

Postanowienie to wraz ze stosownym pouczeniem o terminie i sposobie wniesienia sprzeciwu, doręczono skarżącemu w dniu (...) października 2013 r. Skarżący pismem z dnia (...) listopada 2013 r. (data stempla pocztowego) wniósł sprzeciw od ww. postanowienia referendarza sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 259 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." od zarządzeń i postanowień, o których mowa w art. 258 § 2 pkt 6-8, strona może wnieść do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego sprzeciw w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia zarządzenia lub postanowienia. Sprzeciw wniesiony po terminie oraz sprzeciw, którego braki formalne nie zostały uzupełnione sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym (§ 2).

Ze znajdującego się w aktach sprawy zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że przesyłka zawierająca postanowienie referendarza sądowego z dnia (...) października 2013 r. wraz z prawidłowym pouczeniem o przysługującym mu środku zaskarżenia, została prawidłowo doręczona w dniu (...) października 2013 r. Tym samym siedmiodniowy termin do wniesienia sprzeciwu od ww. postanowienia upłynął zgodnie z zasadami obliczania terminów przewidzianymi w art. 83 § 1 p.p.s.a. w dniu (...) listopada 2013 r. Z akt sprawy wynika tymczasem, że skarżący wniósł sprzeciw w dniu (...) listopada 2013 r., a więc z uchybieniem terminu do jego wniesienia.

W związku z powyższym, na podstawie art. 259 § 2 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.