Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1757797

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 15 czerwca 2015 r.
I SA/Po 813/15

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu - Violetta Mielcarek po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku TC o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi TC na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. postanawia: zwolnić skarżącą od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca TC, reprezentowana przez adwokata, pismem z dnia (...) wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r. Równocześnie złożyła sporządzony na urzędowym formularzu w dniu (...) wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych. W uzasadnieniu wniosku podała, że ma (...) lat, otrzymuje emeryturę w kwocie ok. (...) netto, leczy się w Poradni (...) i z tego tytułu ponosi wydatki w wysokości ok. (...) na miesiąc. Na opłaty za energię elektryczną, gaz, podatki, telefon i telewizję kablową przeznacza ok. (...). Skarżąca nie pozostaje z innymi osobami we wspólnym gospodarstwie domowym. Wnioskodawczyni oświadczyła, że posiada dom o pow. (...) m2, na działce gruntu o pow. (...) m2, nie posiada innych nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych oraz przedmiotów o wartości powyżej 3.000 euro. Skarżąca z tytułu emerytury uzyskuje dochód brutto w wysokości (...).

W świetle art. 199 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a.") zasadą jest, że strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie. Wyjątkiem od tej zasady jest instytucja prawa pomocy i zgodnie z art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (por. art. 245 § 2 i § 3 p.p.s.a.). Art. 246 § 1 p.p.s.a. stanowi, że przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje:

1)

w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

2)

w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Zauważyć należy, że instytucja prawa pomocy wiąże się ściśle z realizacją jednego z podstawowych standardów państwa prawnego, jakim jest prawo do sądu. Stanowi ona wyjątek od ogólnej zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania i zapewnia osobie znajdującej się w ciężkich warunkach materialnych możność obrony swoich praw przed sądem, mimo braku środków finansowych potrzebnych do poniesienia należnych kosztów sądowych. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu sądowym jest formą dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe.

Biorąc pod uwagę powyższe zauważa się, że ze złożonych przez skarżącą oświadczeń wynika, iż zasadnym jest zwolnienie jej od kosztów sądowych, gdyż wykazała, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie. Skarżąca jest osobą starszą, ma (...) lat, jest emerytką i z tego tytułu otrzymuje kwotę netto w wysokości ok. (...). Wnioskodawczyni na leczenie przeznacza ok. (...) miesięcznie, na opłaty za media i podatki ok. (...), co oznacza, że pozostałą kwotę przeznacza na wyżywienie, środki czystości i inne bieżące wydatki. Skarżąca podała, że posiada dom o pow. (...) m2, na działce gruntu o pow. (...) m2, wnioskodawczyni nie posiada innego majątku, w tym oszczędności.

W tych okolicznościach na podstawie art. 245 § 1 i § 3, art. 246 § 1 pkt 2 w zw. z art. 258 § 1 i § 2 pkt 7 p.p.s.a., postanowiono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.