Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894613

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 marca 2011 r.
I SA/Po 797/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Skwierzyńska (spr.).

Sędziowie WSA: Katarzyna Wolna-Kubicka, Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 10 marca 2011 r. sprawy ze skargi A.K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za grudzień 2005 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.