Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399090

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 listopada 2013 r.
I SA/Po 776/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Kucznerowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) maja 2013 r. nr (...), (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2006 r. z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego oraz pobranego a nie wpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych za miesiące: od stycznia 2007 r. do grudnia 2008 r. oraz od stycznia do kwietnia i od czerwca do grudnia 2009 r. postanawia:

I.

odrzucić skargę,

II.

zwrócić od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na rzecz skarżącej kwotę (...) zł (słownie: (...) złotych 00/100) tytułem uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Zaskarżona decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) maja 2013 r., zawierająca prawidłowe pouczenie o terminie i sposobie wniesienia skargi do Sądu, została doręczona w trybie doręczenia zastępczego, o czym świadczy koperta - k. 565 akt administracyjnych.

Skarga w rozpatrywanej sprawie została nadana przesyłką pocztową w dniu (...) lipca 2013 r. (koperta - k. 10 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, zważył co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a.") termin do wniesienia skargi wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Na podstawie art. 54 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekle prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.

Sposoby doręczania pism w postępowaniu przed organami podatkowymi regulują przepisy rozdziału 5 Działu IV ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 749 - dalej: "O.p.").

W badanej sprawie przesyłka zawierająca zaskarżoną decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z uwagi na niemożność doręczenia została w dniu (...) maja 2013 r. pozostawiona na okres 14 dni w Urzędzie Pocztowym (...) (ul. (...)), o czym dwukrotnie poinformowano adresata (pierwsze awizo (...) maja 2013 r., powtórne awizo (...) maja 2013 r.). Wobec nieodebrania korespondencji przez adresata w dniu (...) czerwca 2013 r. nastąpił jej zwrot do nadawcy.

Prawidłowo zatem - w świetle art. 150 § 2 zdanie drugie O.p. - Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu uznał pismo za doręczone z upływem ostatniego dnia okresu, o którym mowa w § 1 art. 150 O.p., tj. z dniem (...) czerwca 2013 r. Termin do wniesienia skargi, zgodnie z art. 53 p.p.s.a., upływał zatem z dniem (...) lipca 2013 r. Skarga została wniesiona przez skarżąca w dniu (...) lipca 2013 r. (data nadania pisma w urzędzie pocztowym), a więc dwa dni po upływie ustawowego terminu do jej wniesienia.

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w punkcie I. Zwrot kwoty uiszczonej tytułem wpisu zasądzono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.