Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894671

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 3 marca 2011 r.
I SA/Po 770/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, Wydział I po rozpoznaniu w dniu 3 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. J. na interpretację indywidualną Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...), nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 129 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) postanawia: podjąć zawieszone postępowanie sądowoadministracyjne.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.