Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399089

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 listopada 2013 r.
I SA/Po 765/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) czerwca 2013 r., nr (...) w przedmiocie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności członka zarządu za zaległości podatkowe spółki w podatku od towarów i usług wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami postępowania egzekucyjnego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący pismem z dnia (...) lipca 2013 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na opisaną wyżej decyzję. Do skargi załączył sporządzony w dniu (...) lipca 2013 r. na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) sierpnia 2013 r. wezwano skarżącego do podpisania skargi ewentualnie nadesłania odpisu opatrzonego oryginalnym podpisem oraz do wypełnienia, podpisania i przesłania sądowi w terminie 7 dni urzędowego formularza PPF - pod rygorem pozostawienia wniosku o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

W odpowiedzi na wezwanie skarżący nadesłał podpisany egzemplarz skargi oraz dwa podpisane odpisy skargi. Skarżący nie nadesłał natomiast wypełnionego i podpisanego formularza PPF.

Zarządzeniem z dnia (...) września 2013 r. referendarz sądowy w WSA w Poznaniu pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania.

Wobec powyższego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) września 2013 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...),- zł.

Wezwanie wraz z pouczeniem skutecznie doręczono w dniu (...) października 2013 r. dorosłemu domownikowi na adres skarżącego podany w skardze. Termin do opłacenia wpisu upłynął z dniem (...) października 2013 r. (wtorek).

Do dnia rozpatrywania niniejszej sprawy wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie uiszczono należnej opłaty. Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Termin do uiszczenia wpisu jest terminem ustawowym, którego sąd nie może przedłużać ani skracać.

W przedmiotowej sprawie pomimo prawidłowego wezwania wpis sądowy od skargi nie został uiszczony w wyznaczonym terminie.

Wobec powyższego sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.