Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1734388

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 10 czerwca 2015 r.
I SA/Po 742/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Nikodem.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku skarżącej o wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie ze skargi A sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...) z dnia (...) lutego 2015 r., Nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry; postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) marca 2015 r. A sp. z o.o. w (...) reprezentowana przez pełnomocnika, złożyła do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Poznaniu skargę na wskazaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Celnej w (...).

W petitum skargi spółka wniosła także o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji. Uzasadniając żądania w tym przedmiocie pełnomocnik skarżącej wskazał, że w sprawie nie zachodzą przesłanki negatywne wymienione w art. 62 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") stojące na przeszkodzie uwzględnieniu wniosku. Skarżąca precyzując okoliczności uzasadniające wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazała na fakt braku jednolitego orzecznictwa w łonie Służby Celnej, co do charakteru gier na urządzeniu skarżącej, różną praktykę organu I instancji w zakresie uzależnienia wydania decyzji od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego oraz istotne wątpliwości, co do waloru dowodowego opinii biegłego i braku jego kompetencji do rozstrzygnięcia w sprawie w miejsce specjalisty z jednostki badającej. Pełnomocnik wskazał również na podobieństwo niniejszej sprawy do szeregu spraw rozpoznawanych przez tutejszy Sąd, w których to zapadły wyroki uchylające zaskarżone decyzje wraz z poprzedzającymi je decyzjami organów pierwszej instancji.

Skarżąca wskazała ponadto, że wykonanie zaskarżonej decyzji Dyrektora Izby Celnej w (...) spowoduje niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków. W kontekście tego stwierdzenia, wskazano, że skarżąca na dzień (...) grudnia 2014 r. zapłaciła kary pieniężne w łącznej wysokości (...) zł. Mając na uwadze wysokość uiszczonych kar stwierdzono, że konieczne jest podtrzymanie wniosku o udzielenie ochrony tymczasowej, albowiem w przeciwnym razie skarżącej groziłaby utrata płynności finansowej, a to z kolei skutkowałoby groźbą upadłości, a więc sytuacją, której nie da się już odwrócić nawet w przypadku wygrania przez skarżącą sporu i zwrotu jej wyegzekwowanego wcześniej świadczenia. Skarżąca wyjaśniła również, że nie osiąga planowanych zysków, z uwagi na zatrzymanie urządzeń przez Urzędy Celne, co wiecie ponosi straty finansowe. Pełnomocnik skarżącej wskazał również, że skarżąca zasługuje na udzielenie jej ochrony tymczasowej do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny o losie przepisów będących podstawą do wymierzenia jej kary pieniężnej. Uzasadniając wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji wskazano na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, w których to wstrzymano wykonanie zaskarżonych decyzji.

Postanowieniem z dnia (...) kwietnia 2015 r. nr (...) (k. 530 akt administracyjnych) Dyrektor Izby Celnej w (...) odmówił wstrzymania wykonania poddanej sądowej kontroli decyzji. W ocenie organu w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ochrony tymczasowej nie wskazano żadnych konkretnych okoliczności świadczących o tym, że w stosunku do skarżącej wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu jest uzasadnione.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl zasady wyrażonej w art. 61 § 1 p.p.s.a., wniesienie skargi do sądu administracyjnego nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Wyjątkiem od tej reguły ogólnej jest przyznanie sądowi w ściśle określonych przypadkach, o których mowa w art. 61 § 3 p.p.s.a., możliwości udzielenia stronie ochrony tymczasowej poprzez wstrzymanie wykonania aktu lub czynności w całości lub w części, chyba że ustawa szczególna wyłącza tę możliwość.

Z uwagi na treść normatywną powyższych przepisów należy stwierdzić, iż wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu może nastąpić wyłącznie w wyniku złożonego przez skarżącą wniosku oraz w granicach luzu decyzyjnego przyznanego Sądowi przez ustawodawcę, wyznaczonego zakresem znaczeniowym przesłanek sformułowanych w art. 61 § 3 p.p.s.a., tj. zaistnieniem niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Zaznaczyć należy, że chodzi tu o taką szkodę (majątkową lub niemajątkową), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego lub wyegzekwowanego świadczenia, ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Żądając wstrzymania wykonania decyzji, skarżący ma zatem obowiązek wykazać istnienie konkretnych okoliczności pozwalających wywieść, że wstrzymanie aktu lub czynności jest zasadne z uwagi na niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14 listopada 2006 r., sygn. akt II FZ 585/06, publ. http://orzeczenia.nsa.gov.pl/).

W celu uzasadnienia wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji należy zatem przedstawić dokumenty, które uprawdopodobnią opisywaną sytuację, tj. niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody oraz niebezpieczeństwo spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Potwierdza to orzecznictwo sądowoadministracyjne, np. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 grudnia 2013 r., sygn. akt I FSK 2109/13, w którym Sąd wyraźnie wskazał, że "wniosek (o wstrzymanie wykonania decyzji) poparty zostać powinien stosownymi dokumentami potwierdzającymi okoliczność spełnienia ustawowych przesłanek wstrzymania wykonania decyzji. Przy czym sąd administracyjny w razie braku takich dokumentów, czy to w aktach sprawy, czy też z powodu niedołączenia ich do wniosku nie jest uprawniony, przed rozpoznaniem wniosku o wstrzymanie do wzywania strony o ich przedstawienie. W przypadku bowiem wniosku o wstrzymanie zaskarżonego aktu lub czynności ustawa - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje - jak choćby w ramach instytucji prawa pomocy - możliwości skorzystania z uzupełniającego postępowania dowodowego". Co więcej w orzecznictwie wskazuje się również, że ogólnikowe twierdzenia wyrażane przez stronę skarżącą, pozbawione szerszego uzasadnienia i stosownych wyliczeń, nie mogą stanowić podstawy do orzeczenia przez sąd o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu (tak: postanowienie NSA z dnia 12 września 2014 r. sygn. akt I FZ 332/14, dostępne pod adresem www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy w pierwszej kolejności wskazać, że podnoszone przez skarżącą okoliczności takie jak brak jednolitego orzecznictwa Służby Celnej co do charakteru gier urządzanych na urządzeniach skarżącej, różna praktyka organu I instancji w zakresie uzależnienia wydania decyzji od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego a także wątpliwości co do rzetelności przeprowadzonego przez organ administracji publicznej dowodu z opinii biegłego nie stanowią okoliczności uzasadniających udzielenie ochrony tymczasowej.

Odnosząc się do powyższej argumentacji należy wskazać, że nie może ona wywrzeć zamierzonego rezultatu. Wskazane przez skarżącą w uzasadnieniu skargi a wymienione powyżej okoliczności abstrahują bowiem od przesłanek warunkujących możliwość wstrzymania wykonania aktu lub czynności. Stosownie bowiem do art. 61 § 3 p.p.s.a. warunek wstrzymania przez Sąd wykonania zaskarżonego aktu lub czynności stanowi uprzednie wykazanie, że w sprawie w odniesieniu do skarżącej zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków. Wskazane wyżej okoliczności nie mogą zatem stanowić argumentu przemawiającego za wstrzymaniem wykonania objętej skargą decyzji, wskazać w tym miejscu należy, że przesłanek wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji nie można utożsamiać z oceną legalności wydanej decyzji. Celem instytucji wstrzymania wykonania aktu jest jedynie tymczasowe ukształtowanie stosunków do czasu merytorycznego rozpoznania sprawy przez sąd. Z powyższego wynika, że sąd wyłącznie bada zaistnienie przesłanek określonych w art. 61 § 3 p.p.s.a., przede wszystkim w oparciu o okoliczności wskazane we wniosku (tak: postanowienie NSA z dnia 13 listopada 2012 r. sygn. akt II OSK 590/12, dostępne pod adresem www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Odnosząc się do wskazanych przez pełnomocnika skarżącej wątpliwości co do konstytucyjności przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy o grach hazardowych należy wskazać, abstrahując od tego, że możliwość uznania przepisów będących podstawą wydania aktu objętego skargą za niezgodne z Konstytucją nie stanowi w świetle art. 61 § 3 p.p.s.a. okoliczności uzasadniającej wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, że na chwile obecną wątpliwości te nie są już aktualne. Zauważyć, w tym miejscu należy bowiem, że wyrokiem z dnia 11 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny (Dz. U. z 2015 r. poz. 369) orzekł, że art. 14 ust. 1 i art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 134, poz. 779, z 2013 r. poz. 1036 oraz z 2014 r. poz. 768 i 1717) są zgodne z:

a)

art. 2 i art. 7 w związku z art. 9 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

b)

art. 20 i art. 22 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji.

W świetle powyższego wyroku Trybunału Konstytucyjnego podnoszone przez skarżącą argumenty o możliwości uznania przepisu art. 89 ustawy o grach hazardowych za niezgodny z konstytucją okazały się bezzasadne.

W kontekście przesłanek warunkujących możliwość wstrzymania wykonania objętej skargą decyzji Dyrektora Izby Celnej w (...) należy przypomnieć, że skarżąca w uzasadnieniu swojego wniosku wskazuje, że na dzień (...) grudnia 2014 r. nałożono na nią kary pieniężne w łącznej wysokości (...) zł. W kontekście wysokości nałożonych kar wskazano na groźbę upadłości, która to w ocenie skarżącej jest sytuacją której nie da się odwrócić nawet w przypadku wygrania przez nią sporu i zwrotu jej wyegzekwowanego wcześniej świadczenia. Skarżąca dołączyła przy tym do skargi zestawienie dokumentujące wysokość poniesionych przez nią kar oraz rachunek zysków i strat (sporządzony w wariancie porównawczym) za okres od początku do końca 2013 r. Co szczególnie istotne w kontekście niniejszej sprawy, z dokumentu tego wynika, że w 2013 r. skarżąca poniosła stratę z działalności gospodarczej w kwocie (...) zł, co więcej w 2012 r. strata z działalności gospodarczej wyniosła (...) zł.

W ocenie Sądu w tych okolicznościach należy uznać za uzasadnione podnoszone przez skarżącą argumenty, zgodnie z którymi nieudzielenie skarżącej ochrony tymczasowej spowoduje po jej stronie powstanie ryzyka utraty płynności finansowej, co może z kolei przełożyć się na jej niewypłacalność, a w konsekwencji upadłość. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w orzecznictwie wskazuje się, że konieczność redukcji zatrudnienia lub ogłoszenia upadłości może skutkować orzeczeniem o wstrzymaniu wykonania zaskarżonego aktu (tak: postanowienie NSA z dnia 30 czerwca 2011 r. sygn. akt I FZ 105/11, dostępne pod adresem: www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Mając na uwadze trudną sytuację finansową skarżącej należało uznać wniosek o wstrzymanie wykonania objętej skargą decyzji Dyrektora Izby Celnej w (...) za uzasadniony.

W tym stanie rzeczy Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i § 5 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.