Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1097840

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 12 kwietnia 2011 r.
I SA/Po 688/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Violetta Mielcarek (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej w sprawie ze skargi A Sp. z o.o. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w podatku dochodowym od osób prawnych za 2004 r. postanawia: przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - na rzecz adw. PP tytułem zwrotu nieopłaconej pomocy prawnej kwotę (...) ((...)) + (...) ((...)) tytułem podatku VAT.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z dnia (...) w punkcie I sentencji oddalił skargę A Sp. z o.o. w P na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w podatku dochodowym od osób prawnych za (...). Wcześniej postanowieniem z dnia (...) referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym ustanowił dla skarżącej Spółki adwokata, którego wyznaczy Okręgowa Rada Adwokacka.

Pismem z dnia (...) ustanowiony z urzędu pełnomocnik skarżącej Spółki, adwokat PP poinformował, że nie znajduje podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej i wniósł o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej. Jednocześnie oświadczył, że koszty te nie zostały uiszczone nawet w części.

W świetle art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej jako p.p.s.a.) wyznaczony adwokat otrzymuje wynagrodzenie według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Zgodnie z § 19 pkt 1) i 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm., dalej jako rozporządzenie) koszty nieopłaconej pomocy prawnej ponoszone przez Skarb Państwa obejmują: opłatę w wysokości nie wyższej niż 150% stawek minimalnych, o których mowa w rozdziałach 3-5 oraz niezbędne, udokumentowane wydatki adwokata. Stawki minimalne wynoszą w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w innej sprawie 240 zł (por. § 18 ust. 1 pkt 1) lit.c)); w drugiej instancji za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej albo za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej - 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł (por. § 18 ust. 1 pkt 2) lit.b)). W sprawach, w których strona korzysta z pomocy prawnej udzielonej przez adwokata ustanowionego z urzędu, opłatę sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku od towarów i usług, obowiązującą w dniu orzekania o tych opłatach (por. § 3 ust. 3).

Z akt sprawy wynika, że sprawa dotyczy umorzenia postępowania zażaleniowego w sprawie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nieostatecznej decyzji w podatku dochodowym od osób prawnych, a zatem przedmiotem zaskarżenia nie jest należność pieniężna.

Wobec powyższego, uwzględniając wniosek pełnomocnika skarżącej, na podstawie art. 205 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. oraz § 19 pkt 1), § 18 ust. 1 pkt 2) lit.b) i § 3 ust. 3 rozporządzenia, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.