Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2817755

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 8 września 2016 r.
I SA/Po 684/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Wydział I po rozpoznaniu w dniu 8 września 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. Sp. z o.o. w (...) o zawieszenie postępowania w sprawie ze skargi W. Sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) lutego 2016 r. nr (...) w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry postanawia: odmówić zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.