Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2839819

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 19 listopada 2015 r.
I SA/Po 684/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka.

Sędziowie WSA: Katarzyna Nikodem (spr.), Ireneusz Fornalik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 19 listopada 2015 r. sprawy ze skargi (...) sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie podatku od nieruchomości za rok 2006 oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.