Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1399087

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 20 listopada 2013 r.
I SA/Po 66/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Karol Pawlicki.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi (...) sp. z o.o. w (...) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) listopada 2012 r. nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: odmówić przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem Przewodniczącego I Wydziału z dnia (...) marca 2013 r. wezwano stronę skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi.

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 3 września 2013 r. o sygn. akt I FZ 251/13 po rozpatrzeniu zażalenia skarżącej w zakresie wezwania do uiszczenia wpisu oddalił zażalenie.

W związku z powyższym zgodnie z zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia (...) września 2013 r. stronie skarżącej przesłano odpis prawomocnego zarządzenia z dnia (...) marca 2013 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu.

Odpis wezwania doręczono w trybie doręczenia zastępczego (po dwukrotnym awizo w dniu (...) października 2013 r. oraz w dniu (...) października 2013 r.) na adres skarżącej Spółki podany w skardze (k. 70 akt sąd.). Przesyłka zawierająca powyższe wezwanie nie została przez skarżącą Spółkę podjęta w terminie 14 dni od dnia pierwszego awiza. W związku z powyższym w dniu (...) października 2013 r. nastąpił zwrot przesyłki do Sądu z adnotacją: "zwrot - nie podjęto w terminie". Przesyłkę zawierającą wezwanie do uiszczenia wpisu pozostawiono w aktach ze skutkiem doręczenia dla strony skarżącej z dniem (...) października 2013 r.

W dniu (...) listopada 2013 r. strona skarżąca złożyła wniosek o przesłanie wszystkich pism, postanowień, wyroków dotyczących niniejszej sprawy na nowy adres do korespondencji oraz o przywrócenie terminu do ich odwołania, gdyż nastąpiła zmiana adresu zamieszkania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Na wstępie Sąd wyjaśnia, że pismo z dnia (...) listopada 2013 r. zostało potraktowane jako wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi. Wniosek ten nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. - dalej: "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócić termin. Pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 87 § 1 p.p.s.a.). W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

Z powołanych wyżej przepisów wynika, że przywrócenie terminu do dokonania czynności sądowej uzależnione jest od trzech przesłanek, po pierwsze - zachowania stosownego terminu do złożenia wniosku, po drugie - uprawdopodobnienia przez wnoszącego wniosek braku winy po jego stronie w uchybieniu terminu, po trzecie - dokonania czynności, której strona nie dokonała w terminie.

Sąd zwraca uwagę, że nie jest w stanie jednoznacznie ustalić, czy składając wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia, skarżący zachował siedmiodniowy termin do jego złożenia określony w art. 87 § 1 p.p.s.a. Mając jednak na uwadze dotychczasową linię orzeczniczą, Sąd rozpatrzył wniosek pod względem merytorycznym (por. postanowienie NSA z dnia 2 lutego 2011 r. o sygn. akt I OZ 65/11, publ. www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wniosek o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu nie może zostać pozytywnie rozpoznany, ponieważ nie spełnione zostały przesłanki określone w art. 87 § 2 i 4 p.p.s.a. Okoliczność zmiany adresu zamieszkania prezesa zarządu, jak również zmiana adresu do doręczeń korespondencji kierowanej do Spółki, nie jest okolicznością uzasadniającą przywrócenie terminu. Sąd kierował dotychczasową korespondencję na adres wskazany w skardze. Obowiązkiem skarżącej, jako strony postępowania, było wskazanie aktualnego adresu. Strona ma obowiązek zawiadamiać Sąd o każdej zmianie adresu do doręczeń (art. 70 § 1 p.p.s.a.). W razie zaniedbania tego obowiązku pismo pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest Sądowi znany. Sąd pouczył o powyższym obowiązku stronę przy pierwszym doręczeniu zgodnie z art. 70 § 2 p.p.s.a., stąd uznano, że wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi zostało doręczone prawidłowo.

Ponadto wyjaśnić należy, że oświadczenie o zmianie miejsca zamieszkania skarżącego stało się wiążące dla Sądu z dniem jego złożenia, tj. (...) listopada 2013 r. W związku z powyższym korespondencja wysłana przez Sąd przed tą datą została prawidłowo doręczona na pierwotnie wskazany przez stronę skarżącą adres.

Sąd podkreśla, że wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu strona skarżąca nie uiściła wpisu od skargi, co potwierdza informacja z Oddziału Finansowo - Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, w której wskazano, że do dnia (...) listopada 2013 r. wpłata nie wpłynęła.

W tym stanie rzeczy, Sąd, nie znajdując podstaw do uwzględnienia wniosku o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi, na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.