Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 59135

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Poznaniu
z dnia 10 marca 1998 r.
I SA/Po 642/97

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny - Ośrodek Zamiejscowy w P. w składzie następującym:

Przewodniczący Sędzia NSA: Maria Skwierzyńska, Sędziowie: Tadeusz M. Geremek, Janusz Ruszyński (spr.), Protokolant: st. sekr. sądowy Krystyna Lewandowska,

po rozpoznaniu w dniu 10 marca 1998 r. na rozprawie sprawy ze skargi A. H. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w Warszawie z dnia 27 marca 1997 r. Nr [...] w przedmiocie wymiaru cła,

oddala skargę

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia 27 marca 1997 r. Nr [...] Prezes Głównego Urzędu Ceł po rozpatrzeniu odwołania A. H. od decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w R. z dnia 30 lipca 1996 r. Nr [...] utrzymał zaskarżoną decyzję w mocy.

Ustalono, że upoważniony przez stronę przewoźnik Pan H. R. zgłosił w dniu 23 kwietnia 1996 r. w Oddziale Celnym w Ś. nadwozie samochodu osobowego marki Ford Escort nr [...], rok produkcji 1991. Nadwozie to zostało przekazane na wniosek strony postanowieniem o przekazaniu sprawy Nr [...] z dnia 23 kwietnia 1996 r. do Oddziału Celnego w G. W., gdzie decyzją Dyrektora Urzędu Celnego w R., zawartą w dowodzie odprawy celnej przywozowej nr [...] z dnia 7 maja 1996 r. zostało dopuszczone do obrotu na polskim obszarze celnym.

W tym samym dniu upoważniony przez stronę przewoźnik Pan H. R. zgłosił w Oddziale Celnym w Ś. części do samochodu Ford Escort takie, jak: silnik niskoprężny nr [...], skrzynię biegów, zawieszenie przednie i tylne, układ kierowniczy, 4 koła, które zostały dopuszczone do obrotu na polskim obszarze celnym decyzją Dyrektora Urzędu Celnego w R., zawartą w dowodzie odprawy celnej przywozowej nr [...] z dnia 23 kwietnia 1996 roku.

W wyniku kontroli wewnętrznej przeprowadzonej w Urzędzie Celnym w R. stwierdzono, że w jednym dniu, na to samo nazwisko zostały zgłoszone towary będące samochodem w stanie nie zmontowanym (rozmontowanym). Okoliczność ta, ze względu na sposób zgłoszenia, nie znana była Urzędowi Celnemu przy wydawaniu ww. dowodów odpraw celnych, co dała podstawę do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 5 kpa.

W związku w tym Dyrektor Urzędu Celnego w R. wznowił postępowanie, o czym zawiadomił stronę postanowieniem Nr [...] oraz Nr [...] z dnia 4 czerwca 1996 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego Dyrektor Urzędu Celnego w R. wydał decyzję Nr [...] z dnia 30 lipca 1996 r., w której zaklasyfikował sprowadzone przez Stronę towary jako samochód marki Ford Escort w stanie nie zmontowanym (rozmontowanym).

Obowiązująca w dniu dokonania zgłoszenia celnego przez strony taryfa celna importowa, stanowiąca załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737), przyjęła nazewnictwo i pełne zasady interpretacji Scalonej Nomenklatury Określenia i Kodowania Towarów, wprowadzonej w życie stosowną konwencją opracowaną przez Komisję Wspólnoty Europejskiej w Brukseli (kod. CN).

Klasyfikacja towarów w Nomenklaturze Scalonej podlega pewnym warunkom określającym zasady, na których jest oparta oraz ogólnym regułom zapewniającym jednolitą interpretację, co oznacza, że dany towar jest zawsze klasyfikowany do jednej i tej samej pozycji lub podpozycji z wyłączeniem wszystkich innych, które mogłyby być brane pod uwagę. Zatem, do każdego importowanego towaru przypisano odpowiedni kod taryfy.

Ponadto dokonując klasyfikacji taryfowej każdego towaru, należy kierować się "Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej" zamieszczonymi na początku taryfy celnej oraz uwagami do poszczególnych sekcji i działów, które decydują jak należy taryfikować towary. Reguła 2a "Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej" stanowi: "Wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści pozycji dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego, pod warunkiem, że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły), znajdującego się w stanie nie zmontowanym lub rozmontowanym".

Z powyższego wynika, że wyroby niekompletne, jak również wyroby kompletne oraz wyroby znajdujące się w stanie nie zmontowanym lub rozmontowanym klasyfikuje się do pozycji obejmującej wyrób kompletny.

Ponadto w art. 23 ust. 1 ustawy Prawo celne wyrażona została zasada, iż cło wymierza się według stanu towaru w dniu dokonania zgłoszenia celnego i wg. stawek w tym dniu obowiązujących.

Z akt sprawy wynika, że zgłoszone przez stronę następujące części do samochodu osobowego marki Ford Escort:

- nadwozie nr [...], rok produkcji 1991,

- silnik niskoprężny nr [...],

- skrzynia biegów,

- zawieszenie przednie i tylne,

- układ kierowniczy,

- koła,

stanowią zasadnicze elementy samochodu w stanie nie zmontowanym.

Do zgłoszenia celnego strona załączyła niemiecki dokument Fahrzeugbrief nr [...] samochodu osobowego marki Ford o nr nadwozia [...] - takim samym jak zakupione przez stronę nadwozie, wyposażonego fabrycznie w silnik benzynowy o poj. 1391 cm3, którego ostatnim właścicielem był Pan D. E. oraz świadectwo o wymeldowaniu pojazdu w dniu 22 lutego 1996 r. w Niemczech. Z numeru identyfikacyjnego silnika zgłoszonego przez stronę wynika, że był on fabrycznie zamontowany w nadwoziu zgłoszonym przez stronę. Z załączonych umów kupna sprzedaży wynika, że zgłoszone towary zostały zakupione od ostatniego właściciela samochodu Ford w Niemczech wymienionego w dokumencie Fahrzeugbrief. Na wstępie odwołania pełnomocnik strony potwierdza, że przedmiotem zgłoszenia celnego była karoseria i części do samochodu osobowego marki Ford Escort 1391 cm3, czyli były częściami samochodu jednego typu. Dla klasyfikacji taryfowej nie ma znaczenia, czy przywiezione podzespoły i części pochodziły z jednego egzemplarza pojazdu, stąd też nie było konieczności przeprowadzenia dowodu z opinii rzeczoznawcy co do ich tożsamości, co zarzuca pełnomocnik w odwołaniu.

Prezes Głównego Urzędu Ceł stwierdza, że przedmiotem zgłoszenia celnego był samochód osobowy marki Ford Escort w stanie nie zmontowanym (rozmontowanym), który w zaskarżonej decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w R. został prawidłowo zaklasyfikowany do kodu PCN 8703 22 90 9 ze stawką celną 35% minimum równowartość 2500 ECU, zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo celne oraz regułą 2a Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej.

W skardze na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł A. H. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i obciążenie kosztami postępowania Skarbu Państwa.

Skarżąca zarzuciła brak podstaw do wznowienia postępowania; bezpodstawne uchylenie decyzji prawomocnych i ostatecznych; obrażę zasad ogólnych kpa oraz konstytucyjną zasadę ochrony zaufania obywateli do działania organów państwowych. W szczególności skarżąca twierdzi, że poza odmienną oceną stanu faktycznego, żadnych nowych okoliczności, które nie były znane w chwili wydania decyzji organy celne nie przedstawiły. Nowa wykładnia nie stanowi według skarżącej przesłanki do wznowienia postępowania.

Zdaniem skarżącej wznowienie postępowania powinno służyć eliminowaniu z obrotu prawnego takich indywidualnych aktów administracyjnych, których treść nie da się pogodzić z zasadą praworządności.

Skarżąca zarzuca, że nie ustalono, czy sprowadzone przez nią części składowe samochodu są częściami rozmontowanego samochodu. Nie posiadają one bowiem cech indywidualnych co do tożsamości.

Skarżąca powołuje się również na okólnik nr 1 Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 maja 1990 r., w którym wyjaśniono jaki pojazd w świetle reguły 2a Interpretacji Nomenklatury Scalonej należy uznawać za pojazd samochodowy niekompletny.

Według skarżącej fakt, że samochód został zarejestrowany jako składak, nie stanowi dowodu, że auto to zostało przywiezione na polski obszar celny w częściach jako całość, czyli jako wyrób niezmontowany.

Z numeru identyfikacyjnego silnika, wynika według skarżącej to jedynie, w jakiej marce samochodów takie silniki były montowane a nie to, że był on fabrycznie zamontowany w określonym pojeździe.

Według skarżącej zaskarżoną decyzją Prezes GUC naruszył szereg zasad ogólnych kpa, które są zasadami prawnymi. Więcej, są one wzorcem działania administracji państwowej. Między innymi zostały złamane: zasada praworządności (art. 6), zasada uwzględniania z urzędu interesu społecznego i słusznego interesu obywateli (art. 7), zasada pogłębiania zaufania obywateli do organów państwowych (art. 8), zasada przekonywania (art. 11), a przede wszystkim zasada trwałości ostatecznych decyzji administracyjnych (art. 16). Trwałość decyzji ostatecznych oznacza, że nie mogą być one zmienione lub uchylone w sposób dowolny, tylko w trybie i przypadkach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisach prawnych szczególnych.

W odpowiedzi na skargę Prezes Głównego Urzędu Ceł wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Okoliczności faktyczne sprawy są niesporne.

Z mocy art. 4 ust. 5 Prawa celnego Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywiezione z zagranicy przyjęła m.in. nazewnictwo oraz zasady interpretacji Scalonej Nomenklatury Określania i Kodowania Towarów wprowadzonej przepisami prawa międzynarodowego.

Dokonując klasyfikacji taryfowej danego towaru organy celne muszą się kierować Ogólnymi Regułami Interpretacji Nomenklatury Scalonej. Reguły te stanowią obowiązujące normy prawne. Zgodnie z regułą 2a Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej mające zastosowanie w niniejszej sprawie wszelkie informacje o wyrobie zawarte w treści dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego pod warunkiem, że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego. Informacje te dotyczą także wyrobu kompletnego lub gotowego (oraz wyrobu uważanego za taki w myśl postanowień niniejszej reguły) znajdującego się w stanie nie normalnym lub rozmontowanym.

Należy zwrócić uwagę na to, że zgłoszone przez skarżącą części samochodowe samochodu marki Ford Escort jak:

nadwozie, silnik, skrzynia biegów, zawieszenie przednie i tylne, układ kierowniczy, koła stanowią zasadnicze elementy samochodu. Winny więc być przyporządkowane w świetle treści ww. reguły jako kompletny samochód. Niesporne jest też, że cechy umożliwiające identyfikację zawiera jedynie nadwozie i silnik. Pozostałych elementów (części samochodu) nie można identyfikować w ten sposób, by ustalić, czy pochodzą od tego samego samochodu. Producenci na tych częściach nie pozostawiają swoich oznaczeń, co pozwoliłoby ustalić, czy części te stanowią części konkretnego egzemplarza. Oznacza to, że dla klasyfikacji taryfowej nie ma znaczenia, czy przywiezione części pochodzą z jednego egzemplarza pojazdu.

Wystarczy bowiem, że pochodzą, one z jednego typu samochodu i z nich w dacie przekraczania granicy można by złożyć samochód. Nie może budzić wątpliwości, że zgłoszone przez skarżącą części stanowiły samochód Ford Escort w stanie zmontowanym.

Organy celne nie naruszyły więc obowiązującego prawa.

Skargę należało zatem oddalić na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.