Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2723412

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 września 2019 r.
I SA/Po 637/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Y. X. i X. X. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...), nr (...) w przedmiocie uchylenia po wznowieniu postępowania decyzji w podatku od nieruchomości za 2018 rok postanawia

I. odrzucić skargę,

II. zwrócić skarżącej kwotę (...) zł (słownie (...) złotych) tytułem zwrotu uiszczonego wpisu od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Z uwagi na braki formalne skargi zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 2 sierpnia 2019 r. wezwano skarżących do ich uzupełnienia (w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi) poprzez podanie numerów PESEL. Następnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z 6 sierpnia 2019 r. wezwano skarżących do solidarnego uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł, w analogicznym jak wyżej terminie pod analogicznym rygorem. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych skargi wraz z odpisem zarządzenia wzywającego o wpis oraz odpowiedzią na skargę doręczono skarżącemu 22 sierpnia 2019 r., zaś skarżącej 23 sierpnia 2019 r. Powyższe oznacza, że termin na opłacenie skargi oraz uzupełnienie jej braków formalnych mijał dla skarżącego 29 sierpnia 2019 r., zaś dla skarżącej 30 sierpnia 2019 r. Z akt sprawy wynika, że 3 września 2019 r. z rachunku skarżącej opłacono wpis od skargi w kwocie (...) zł. Do dnia wydania niniejszego orzeczenia nie wskazano numerów PESEL skarżących.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Stosownie do postanowień art. 57 § 1 in principio ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a."), skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Wymogi te zostały sprecyzowane w art. 46 powołanego ostatnio aktu. Zgodnie z art. 46 § 2 pkt 1 lit. b p.p.s.a., pismo strony powinno ponadto zawierać w przypadku: gdy jest pierwszym pismem w sprawie: numer PESEL strony wnoszącej pismo, będącej osobą fizyczną, oraz numer PESEL jej przedstawiciela ustawowego, jeżeli są obowiązani do jego posiadania albo posiadają go, nie mając takiego obowiązku. Z powyższych przepisów wynika, że skarga jako pierwsze z pism składanych w toku postępowania sądowoadministracyjnego musi zawierać numer PESEL wnoszącej ją strony. Nieuzupełnienie w terminie braków formalnych skargi skutkuje zaś jej odrzuceniem. Zgodnie bowiem z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę: gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Niezależnie od powyższego należy wskazać, że warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie bowiem z art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata, w tym opłata, o której mowa w art. 235a. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2, 3 i 3a, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 powołanego aktu, skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie skarżący nie wywiązali się z obowiązku uzupełnienia braków formalnych skargi oraz z obowiązku jej terminowego opłacenia. Skarżąca uiściła wpis od skargi 3 września 2019 r., gdy tymczasem termin na dokonanie tej czynności mijał dla niej 30 sierpnia 2019 r. Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że w niniejszej sprawie doszło do kumulatywnego wystąpienia dwóch przesłanek odrzucenia skargi.

W tym stanie rzeczy, sąd na podstawie art. 220 § 3, art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w zw. z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w pkt I. sentencji. Rozstrzygnięcia zawartego w pkt II. sentencji dokonano w oparciu o art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.