Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 59058

Wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Poznaniu
z dnia 17 czerwca 1999 r.
I SA/Po 614/96

UZASADNIENIE

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny Ośrodek Zamiejscowy w Poznaniu, po rozpoznaniu w dniu 17 czerwca 1999 r. sprawy ze skargi L. N. - "N.-I." w P. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w W. z dnia 4 marca 1996 r. nr […] w przedmiocie zwrotu cła, stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w P. z dnia 4 maja 1995 r. nr […].

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 lutego 1995 r. nr […] Dyrektor Urzędu Celnego w P. wznowił postępowanie w sprawie zakończonej decyzją ostateczną zawartą w zgłoszeniu celnym. Decyzją nr […] z dnia 4 maja 1995 r. Dyrektor Urzędu Celnego w P. odmówił uchylenia decyzji zawartej w zgłoszeniu celnym nr […] z dnia 10 sierpnia 1990 r.

Po rozpatrzeniu odwołania "N.-I." - L.N. od powyższej decyzji Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją z dnia 4 marca 1996 r. nr […] utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.

Według Prezesa GUC wymiaru cła przedmiotowego towaru dokonano zgodnie z jego stanem i wartością celną w dniu dokonania zgłoszenia celnego na podstawie faktury przedłożonej przez stronę i deklaracji celnej towaru. Ponieważ w fakturze przedłożonej do odprawy celnej nie było żadnych informacji o tym, że w cenie towaru mieszczą się koszty transportu a koszty te nie były też wyodrębnione w deklaracji wartości celnej, dlatego nie zostały one odliczone.

W skardze na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 4 marca 1996 r. nr […] "N.-I." - L.N. wniósł o jej uchylenie.

Według skarżącego okoliczność, że koszty transportu ujęte są w wartości transakcyjnej może być przez stronę wykazana przy pomocy wszelkich środków dowodowych. Okoliczność ta powinna być wykazana w dniu odprawy celnej.

Złożenie przez skarżącego takich dokumentów, w chwili, gdy decyzja o wymiarze cła stała się ostateczną, może według skarżącego stanowić podstawę do wznowienia postępowania.

W odpowiedzi na skargę Prezes Głównego Urzędu Ceł wniósł o oddalenie skargi.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Niesporne jest, że organ I instancji wydał decyzję po uprzednim wznowieniu postępowania. W postanowieniu wydanym na podstawie art. 149 § 1 i 2 w zw. z art. 145 § 1 pkt 5 kpa organ I instancji stwierdził, że podstawą wznowienia postępowania były nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nie znane organowi, który ją wydał, a z których wynika, że wartość celna zgłoszonego do odprawy celnej towaru zawiera koszt jego transportu do granicy Polski.

Zgodnie z treścią art. 51 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368) sąd nie jest związany granicami skargi. Nie może też wydać orzeczenia na niekorzyść skarżącego, chyba, że stwierdzi naruszenie prawa skutkujące stwierdzenie nieważności zaskarżonego aktu.

Taki właśnie przypadek zachodzi w niniejszej sprawie.

Odprawa celna towaru została dokonana w dniu 21 sierpnia 1990 r. By można było wznowić postępowanie faktura dotycząca kosztów transportu winna istnieć w dniu wydania decyzji zawartej w dowodzie odprawy celnej a więc w dniu 21 sierpnia 1990 r.

Faktura przedłożona przez skarżącego nr […] nosi datę 25 września 1990 r. Jest to więc nowy dowód nie znany organowi, który wydał decyzję w dniu 21 sierpnia 1990 r. Dowód ten jednak nie istniał w dniu wydania decyzji.

Nie spełnione więc zostały przesłanki z art. 145 § 1 pkt 5 kpa uzasadniające wznowienie postępowania.

Zaskarżona decyzja oraz decyzja organu I instancji zostały więc wydane z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 kpa).

Z powyższych przyczyn stwierdzono ich nieważność na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.