Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549108

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 5 listopada 2014 r.
I SA/Po 594/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dominik Mączyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) maja 2014 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.; postanawia zawiesić postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi jest decyzja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia (...) maja 2014 r., Nr (...), którą utrzymano w mocy decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w P. z dnia (...) stycznia 2014 r., Nr (...), odmawiającą A stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2009 r.

Pismem z dnia (...) października 2014 r., Nr (...) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu poinformował, iż organ ten postanowieniem z dnia (...) września 2014 r., Nr (...) na podstawie art. 241 § 1, art. 243 § 1 i § 2 oraz art. 244 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, wznowił z urzędu postępowanie zakończone ostateczną decyzją tegoż organu, która jest przedmiotem skargi w niniejszym postępowaniu sądowoadministracyjnym.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu przesłał powyższe postanowienie wznawiające z urzędu postępowanie zakończone zaskarżoną decyzją (postanowienie wraz ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru włączono do akt administracyjnych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 125 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; dalej w skrócie: "p.p.s.a.") sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego lub przed Trybunałem Konstytucyjnym.

W wyroku z dnia 24 stycznia 2007 r., sygn. akt I FSK 1259/06, Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że "skoro ulega zawieszeniu postępowanie sądowe z powodu wcześniejszego wszczęcia postępowania administracyjnego w trybach nadzwyczajnych (art. 56 p.p.s.a.), to także wydaje się być zasadne zawieszenie postępowania sądowego w związku ze wznowieniem postępowania po złożeniu skargi do sądu, w oparciu o art. 125 § 1 pkt 1 p.p.s.a.". Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu orzekający w niniejszym składzie podziela stanowisko zawarte w cytowanym powyżej wyroku, uznając, że w rozpoznawanej sprawie postępowanie wznowieniowe przed organami administracji stanowi zagadnienie prejudycjalne względem postępowania sądowoadministracyjnego (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 sierpnia 2014 r., sygn. akt II FSK 717/14).

Zważywszy, że wszczęte przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu postanowieniem z dnia (...) września 2014 r. postępowanie dotyczy zaskarżonej decyzji i może prowadzić do jej uchylenia, Sąd uznał, iż zachodzi podstawa do zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w tej sprawie do czasu zakończenia postępowania wznowieniowego. O zakończeniu tego postępowania organ powinien niezwłocznie powiadomić Sąd.

Ewentualne wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji ostatecznej na skutek zastosowania procedury dotyczącej wznowienia postępowania, spowodowałoby bezprzedmiotowość orzekania w sprawie zawisłej przed tutejszym Sądem.

Mając na względzie powyższe, Sąd - na podstawie art. 125 § 1 pkt 1 i art. 131 w zw. z art. 16 § 2 p.p.s.a. - orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.