I SA/Po 565/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2738232

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 5 listopada 2019 r. I SA/Po 565/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Katarzyna Wolna-Kubicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 5 listopada 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. w (...) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) maja 2019 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące wrzesień, październik i listopad 2015 r. postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca (...) Sp. z o.o. w (...) reprezentowana przez doradcę podatkowego, pismem z (...) czerwca 2019 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargę na wskazaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału I z dnia (...) października 2019 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...)- zł w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi (art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako: "p.p.s.a.") oraz § 1 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193)).

Z akt sprawy wynika, że przesyłka zawierająca powyższe wezwanie została doręczona pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...) października 2019 r. (por.k. nr (...) akt sąd.), przy czym, mimo wezwania, nie uiszczono wpisu sądowego od skargi we wskazanym powyżej terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 230 § 1 p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. W myśl art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W sytuacji, gdy od skargi nie został uiszczony wpis sądowy, strona wnosząca ten środek zaskarżenia powinna na wezwanie sądu w terminie siedmiu dni uiścić wskazaną kwotę. Zaniedbanie tego obowiązku skutkuje odrzuceniem skargi, o czym stanowi art. 220 § 3 p.p.s.a.

W rozpoznawanej sprawie odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi został skutecznie doręczony pełnomocnikowi strony skarżącej w dniu (...) października 2019 r. Termin do uiszczenia wymaganego wpisu od skargi upłynął z dniem (...) października 2019 r. Tymczasem, jak wynika z akt sprawy, wpis w kwocie (...)- zł do dnia (...) października 2019 r. nie został uzupełniony (por. informacja z Oddziału Finansowo - Budżetowego WSA w Poznaniu - k. nr (...) akt sąd.).

Wobec powyższego sąd na podstawie art. 220 § 3 oraz art. 16 § 2 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.