Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1999977

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 25 lutego 2016 r.
I SA/Po 548/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Włodzimierz Zygmont.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 25 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Syndyka Masy Upadłości (...) jako wspólnika (...) Spółka Jawna oraz jako osoby prowadzącej "(...)" w upadłości likwidacyjnej w (...) na postanowienie Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w (...) z dnia (...) grudnia 2014 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania postanawia sprostować wyrok z dnia 18 grudnia 2015 r. Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, sygn. akt I SA/Po 548/15 w ten sposób, że w punkcie pierwszym wyroku przed nazwą "Dyrektora Izby Skarbowej w (...)" dopisać "Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony", a zamiast roku wydania postanowienia "2015" wpisać rok "2014", natomiast w punkcie drugim zamiast słowa "seidem" wpisać "siedem".

Uzasadnienie faktyczne

Określenie w punkcie pierwszym wyroku organu jako "Dyrektora Izby Skarbowej" jest wynikiem oczywistej omyłki pisarskiej. Prawidłowo oznaczenie brzmi "Ministra Finansów działającego przez organ upoważniony Dyrektora Izby Skarbowej w (...)". Mylnie także został wpisany rok wydania postanowienia ponieważ wydane zostało dnia (...) listopada 2014 r., natomiast słowo "seidem" w punkcie drugim jest wynikiem przestawienia szyku liter w wyrazie "siedem".

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej: p.p.s.a.", sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 p.p.s.a.). Przedmiotem sprostowania może być każdy wyrok, jak również postanowienie. Czynności tej mogą podlegać zarówno wadliwości sentencji, jak i uzasadnienia orzeczenia.

Dlatego sąd na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a. orzekł, jak sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.