Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2091399

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 27 lipca 2016 r.
I SA/Po 521/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Aleksandra Kiersnowska-Tylewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 27 lipca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...), nr (...) w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług za I kwartał 2012 r.; postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika - adwokata, pismem z dnia (...) lutego 2016 r., wniósł do tutejszego Sądu skargę na wskazaną w rubrum niniejszego orzeczenia decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. W skardze wniesiono o przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie go od uiszczania wpisu od skargi. Po rozpoznaniu wniosku skarżącego referendarz sądowy tutejszego Sądu postanowieniem z dnia 18 maja 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16 oddalił wniosek. Na skutek rozpoznania wniesionego w terminie sprzeciwu wskazane powyżej postanowienie zostało utrzymane w mocy postanowieniem WSA w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16. Pismem nadanym dnia (...) czerwca 2016 r., pełnomocnik skarżącego wniósł zażalenie na wskazane ostatnio postanowienie wnosząc o jego zmianę i przyznanie skarżącemu prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez częściowe zwolnienie od kosztów sądowych w zakresie zwolnienia od uiszczenia wpisu od skargi. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 lipca 2016 r., - wydanym z uwagi na prawomocne zakończenie postępowania w przedmiocie prawa pomocy - wezwano pełnomocnika skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł. Odpis wskazanego powyżej zarządzenia doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 6 lipca 2016 r. (k. (...) akt sądowych), z uwagi na powyższe termin na uiszczenie wpisu sądowego od skargi mijał z dniem 13 lipca 2016 r. Zażalenie z dnia 24 czerwca 2016 r., odrzucono następnie postanowieniem tutejszego Sądu z dnia 5 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Po 521/16. Pismem z dnia (...) lipca 2016 r., pełnomocnik skarżącego cofnął skargę. Z informacji Oddziału Finansowo-Budżetowego tutejszego Sądu (k. (...) akt sądowych) wynika, że strona skarżąca na uiściła wymaganego wpisu od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Stosownie do postanowień art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm. - dalej w skrócie: "p.p.s.a.") skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Koniecznym jest w tym miejscu jednak wyjaśnienie, że Sąd z urzędu bada w pierwszej kolejności dopuszczalność skargi, ustalając, czy nie zachodzi jedna z przesłanek do jej odrzucenia, wymieniona w art. 58 § 1 p.p.s.a. Obok tych przesłanek, do warunków skutecznego złożenia skargi do sądu administracyjnego zalicza się stosownie do treści art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a., uiszczenie wpisu od skargi. Co przy tym istotne w niniejszej sprawie cofnięcie skargi jako czynność dyspozycyjna strony może mieć miejsce tylko wówczas, gdy skarga jest dopuszczalna i nie zawiera braków uniemożliwiających nadanie jej dalszego biegu (por. postanowienie NSA z dnia 3 stycznia 2008 r., sygn. akt I OSK 1829/07, dostępne pod adresem orzeczenia.nsa.gov.pl).

W niniejszej sprawie skarga nie została opłacona z uwagi na co zawierała ona braki uniemożliwiające nadanie jej dalszego biegu. Warunkiem skutecznego wniesienia skargi jest bowiem uiszczenie wpisu sądowego. W świetle art. 220 § 1 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku, z zastrzeżeniem § 2 i 3, przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Natomiast stosownie do art. 220 § 3 powołanej ustawy skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie w terminie otwartym do uzupełnienia braków formalnych skarga nie została opłacona. W tym stanie rzeczy, Sąd na podstawie art. 220 § 3 w zw. z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.