Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 864722

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu
z dnia 18 sierpnia 2011 r.
I SA/Po 497/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dominik Mączyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu po rozpoznaniu w dniu 18 sierpnia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W.A. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) maja 2011 r., nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia (...) czerwca 2011 r. W.A. zaskarżył postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w P. z dnia (...) maja 2011 r., nr (...).

Zarządzeniem z dnia 11 lipca 2011 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie (...) złotych w kasie Sądu albo na rachunek bankowy Sądu w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie do uiszczenia wpisu zostało doręczone skarżącemu w dniu 15 lipca 2011 r., co zostało stwierdzone podpisem na pocztowym potwierdzeniu odbioru.

Mimo wezwania wpis od skargi nie został uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej p.p.s.a.) Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. W razie bezskutecznego upływu tego terminu przewodniczący wydaje zarządzenie o pozostawieniu pisma bez rozpoznania. Jednakże na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Skarżącemu zostało doręczone wezwanie w dniu 15 lipca 2011 r. Termin do uiszczenia wpisu od skargi upływał zatem z dniem 22 lipca 2011 r. Mimo upływu terminu skarżący nie uiścił należnego wpisu. W tej sytuacji należało odrzucić skargę.

Z tych względów Sąd orzekł, na podstawie art. 220 § 3 w związku z art. 58 § 3 i art. 16 § 2 p.p.s.a., jak w sentencji postanowienia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.